Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201617842

 •    Vyhlásenie zákazky
  15.07.2016 10:05
 •    Predkladanie ponúk
  20.07.2016 10:02
 •    Ukončenie zákazky
  20.07.2016 10:52
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.07.2016 11:05

Z201617842

OF-93898

zazmluvnená

00308676

Mesto Zlaté Moravce

1.mája 2, Zlaté Moravce, 95301, SVK

34128433

PAKE, spol. s r.o.

Župná 54, Zlaté Moravce, 95301, SVK

Predmet zákazky

Originálne a kompatibilné tonery

tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení, originálne tonery, kompatibilné tonery, pásky do stroja

 • 30125100-2 - Tonerové náplne
 • 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • 30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov
 • 90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Tovar, Služba

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

Položky opisného formulára
 1. Originálne a kompatibilné tonery
Funkcia
Dodávateľ dodá originálne a kompatibilné tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite, dopraví ich na vlastné náklady objednávateľom určené miesto dodania (v rámci sídla objednávateľa).
Originálne tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spľňajúce všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Tonery sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, nepoškodené, neporušené.
Kompatibilné tonery budú dodávané v takom balení, aby boli chránené pred poškodením alebo zničením.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Toner HP CF 211A - kompatibilný ks 2
Toner HP 231A - kompatibilný ks 2
Toner HP 210X - kompatibilný ks 2
Toner CE 505A - kompatibilný ks 2
Toner HP CE 285 A - kompatibilný ks 30
Toner 950XL - originál ks 4
Toner HP 951 - originál ks 12
Toner HP 283A - kompatibilný ks 20
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia ako jednorázové plnenie
Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenie prázdné tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu, a to v cene plnenia.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH, sadzbu DPH a celkovú cenu
Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a popis vady.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Celková cena za predmet plnenia je vrátane dopravy a odberu a ekologickej likvidácie prázdnych tonerových kaziet.

Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika

25.07.2016 10:02 — 12.08.2016 10:03

74,00 ks

2 160,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

15.07.2016 10:05

20.07.2016 10:02

20.07.2016 10:17

20 min.

2 min.

 825
 53
 10
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.07.2016 10:24 - Vstupná ponuka 2 160,00 Cena s DPH
20.07.2016 10:01 - Najvýhodnejšia ponuka 755,65 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53