Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186826

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 16:42
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 08:03
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 08:15

Z20186826

OF-157881

zazmluvnená

164836

Hudobné centrum

Michalská 10, Bratislava, 81536, SVK

36391000

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Kálov 356, Žilina, 01001, SVK

Predmet zákazky

Stravné poukážky

stravné poukážky, dodanie stravných poukážok, stravovanie

 • 55520000-1 - Služby hromadného stravovania

Služba

Položky opisného formulára
 1. Stravné poukážky
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
nominálna hodnota jednej stravnej poukážky 4,00
predpokladané množstvo odobratých stravných poukážok ks 7 200
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
stravná poukážka obsahuje názov a logo dodávateľa
stravná poukážka obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov
stravná poukážka obsahuje rok platnosti stravnej poukážky
stravná poukážka obsahuje nominálnu hodnotu stravnej poukážky
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto, určené v objednávke.
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 24 hodín od doručenia  objednávky.V prípade, že lehota do  24  hodín pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň dodania stravných poukážok považovať nasledujúci pracovný deň.
Doručenie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať osobne, telefonicky, poštou, faxom alebo prostredníctvom internetu.
Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné poukážky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch pracovných dní po dodaní stravných poukážok podľa objednávky.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie stravných poukážok v prípade, že nespĺňajú ním požadované podmienky (nominálnu hodnotu, počet kusov) alebo budú poškodené. Dodávateľ je v tom prípade povinný do 24 hodín dodať objednávateľovi nové stravné poukážky - výška poplatku, ktoré si môže  dodávateľ nárokovať je 0,00% z hodnoty takto vrátených poukážok.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať na požiadanie  stravné poukážky aj v zmenenej  nominálnej hodnote  bez nároku na zvýšenie ceny za poskytnuté služby.
Zmluvné strany sa dohodli, že požadované množstvo  stravných poukážok  cca 600 kusov/mesačne  je  predpokladané množstvo  a skutočne odobraté množstvo stravných poukážok   mesačne  bude závisieť  od potrieb objednávateľa, najmä zmenou počtu zamestnancov a ich požiadaviek. Zmluva zanikne uplynutím odobratia  množstva  7 200 stravných poukážok čo môže byť pred uplynutím 12 mesiacov, resp. prekročením 12 mesiacov, čo verejný obstarávateľ bude následne riešiť dodatkom k zmluve.
Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi vrátené nepoužité stravné poukážky dodaním stravných poukážok na nové obdobie v rovnakej nominálnej hodnote.
Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na financovanie predmetu zmluvy.
Celková vyfakturovaná cena stravných lístkov na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať z nominálnej hodnoty objednaného množstva  stravných lístkov a  z  ceny poplatku za poskytnuté služby vrátane DPH.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Cena za požadované služby, musí byť  stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18 /1996  Z. z o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna bez  možnosti jej úpravy s výnimkou zmeny  nominálnej hodnoty stravnej poukážky. Zmenu nominálnej hodnoty  stravnej poukážky a tým aj zmenu ceny bude verejný obstarávateľ riešiť dodatkom  k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa plnením  rozumie služba poskytnutá odobratím celkového množstva stravných poukážok.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Názov Upresnenie
Doba platnosti stravných poukážok pre obdobie, uvedené na stravnej poukážke  roky  2018 a 2019 tak ako je to uvedené v bode 7  v horeuvedenej sekcie.
interval objednávania stravných poukážok mesačne

Michalská č. 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika

01.03.2018 08:00 — 28.02.2019 16:35

7 200,00 ks

28 810,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 16:42

19.02.2018 08:00

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 216
 4
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.02.2018 11:34 - Vstupná ponuka 28 810,00 Cena s DPH
19.02.2018 07:59 - Najvýhodnejšia ponuka 28 434,24 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53