Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186811

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 15:18
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 15:20
 •    Ukončenie zákazky
  16.02.2018 15:58
 •    Zazmluvnenie zákazky
  16.02.2018 16:10

Z20186811

OF-151114

zazmluvnená

37957937

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L.Svobodu 4, Banská Bystrica , 97409, SVK

47681331

EUREX MEDICA, spol. s r.o.

Výstavní 604/111, Ostrava-Vítkovice, 70300, CZE

Predmet zákazky

Sterilný prázdny vak

sterilný prázdny vak

 • 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
 • 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Sterilný prázdny vak
Funkcia
- určený na prípravu a miešanie liekov a výživy
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
nominálny objem vaku ml 2000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
materiál vaku EVA (etylénvinylacetát), bez zmäkčovačov
prepichovací port pre aditíva s ochrannou čiapočkou
prípojná hadička s koncovkou Luer-Lock a svorkou
sterilný port pre napichnutie infúznou súpravou
závesné očko
kompatibilný s tukmi
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

27.02.2018 15:20

30,00 ks

222,12

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 15:18

16.02.2018 15:20

16.02.2018 15:35

20 min.

2 min.

 367
 3
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.02.2018 14:18 - Vstupná ponuka 222,00 Cena s DPH
15.02.2018 14:18 - Najvýhodnejšia ponuka 222,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53