Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186809

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 15:12
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 09:00
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 09:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 09:50

Z20186809

OF-158055

zazmluvnená

00397865

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK

31589561

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrková 8, Žilina, 01196, SVK

Predmet zákazky

Miska Petri PS

Miska Petri PS

 • 19520000-7 - Plastové výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Miska Petri PS sterilná číra
Funkcia
priemer 90x14 mm (1 balenie/480 ks) - 10 balení
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 4 dní od uzavretia zmluvy – podrobný technický opis ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru.
Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania. Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list). Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom.

Mikrobiologický ústav LFUK a UNB, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

21.02.2018 10:00 — 28.02.2018 14:00

1,00 Kompletný predmet zákazky

336,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

13.02.2018 15:12

19.02.2018 09:00

19.02.2018 09:15

20 min.

2 min.

 234
 21
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.02.2018 12:15 - Vstupná ponuka 336,00 Cena bez DPH
18.02.2018 21:41 - Najvýhodnejšia ponuka 330,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53