Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186798

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 14:37
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 14:45
 •    Ukončenie zákazky
  16.02.2018 16:06
 •    Zazmluvnenie zákazky
  16.02.2018 16:20

Z20186798

OF-157422

zazmluvnená

00738395

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Budovateľská 1, Košice-Šaca, 04015, SVK

36177083

ERIK, s.r.o.

Pri Krásnej 3, Košice, 04012, SVK

Predmet zákazky

Hovädzie a bravčové mäso mrazené

Hovädzie mäso mrazené, bravčové mäso mrazené

 • 15111100-0 - Hovädzie mäso
 • 15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka
 • 15113000-3 - Bravčové mäso
 • 15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Hovädzie a bravčové mäso mrazené
Funkcia
Hovädzie mäso mrazené a bravčové mäso mrazené na ďalšie spracovanie.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Hovädzie zadné z MLADÉHO BÝKA mrazené kg 1 000
Hovädzí krk z MLADÉHO BÝKA mrazené kg 2000
Hovädzia roštenka z MLADÉHO BÝKA mrazené kg 1 000
Bravčové karé mrazené kg 1 500
Bravčové plece mrazené kg 2 500
Bravčové stehno mrazené kg 2 500
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Hovädzie zadné z mladého býka (mrazené) mäso z MLADÉHO BÝKA, bez kosti, bez cudzieho zápachu a cudzej príchute. Zadná časť upravená podľa postupu zadnej štvrte bez chvosta. Sviečková je odborne vytiahnutá, rezy sú vedené tesne pri panvovej
- kosti a bedrových stavcov, kúsky mäsa v mieste po vytiahnutí sviečkovej sú odstránené.
Hovädzí krk z mladého býka (mrazené) mäso z MLADÉHO BÝKA, bez kosti, bez cudzieho zápachu a cudzej príchute. Čisto vykostené, krčné stavce sú dôkladne vybraté bez hlbokých zárezov do svaloviny, mäso je zbavené väzovice, príveskov
- a kúskov mäsa, odštepkov kostí a lopatkovej chrupavky.
Hovädzia roštenka mladého býka (mrazené) mäso z mladého býka, bez kosti, bez cudzieho zápachu a cudzej príchute. Nízka, ďalej od krku.
Bravčové karé (mrazené) mäso bez kosti, bez cudzieho zápachu a cudzej príchute začistený zadný sval z vykostenej pečene. Boková časť je oddelená tesne pozdĺž svalu. Plátky mäsa, ktoré prechádzajú z krkovice sú odstránené.
- tukové krytie z vonkajšej strany sú odstránené do 1 mm. Z vnútornej strany v miestach po vykostených hrudných výčnelkoch a bedrových stavcov je sval zarovnaný hladkými rezmi.
Bravčové plece (mrazené) mäso bez kosti a kolena, bez cudzieho zápachu a cudzej príchute. Upravená neporezaná svalovina zo zadného v celku, zbavená orezu, tvrdých šliach, chrupaviek, krvných podliatín, prebytočného tuku
- a kolienka. Palec sviečkovej je zbavený tuku zostáva u zadného, povrchová vrstva tuku najviac 5 mm. Zadné je vykostené čo najmenej rozrezané, povrch neobsahuje hlboké zárezy so svaloviny.
Bravčové stehno (mrazené) Mäso bez kosti, kolena a kože, bez cudzieho zápachu a cudzej príchute dôkladne vykostené plece, bez hlbokých zárezov do slabiny, bez kože, bez kĺbových puzdier. Povrchové krytie tuku maximálne 5 mm.
TRVANLIVOSŤ minimálne 3 mesiace od dodania tovaru.
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite I. triedy v opakovaných dodávkach v čase: od 7:00 hod do 11:00 hod.
Doba trvania Rámcovej dohody je na obdobie 6 mesiacov. Od 20.02.2018 do 19.08.2018.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo, ale objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky priebežne na základe "Čiastkovej výzvy" (objednávky), ktorá bude potvrdená telefonicky najneskôr do 24 hod. pred dňom požadovanej doby dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 24 hod. od telefonického, e-mailového alebo písomného nahlásenia objednávky od objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných "Čiastkových výziev" (objednávok) objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
Dodávky tovaru musia spĺňať znenia Zákona o potravinách č. 152/1995 Z. z., a byť v súlade s platnými právnymi predpismi podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100.
Výrobky musia byť označené podľa § 11 až § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskroších predpisov, najmä: hmotnosť, názov tovaru, spotreba, názov výrobcu, zloženie.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite telefonicky riešiť s dodávateľom žiadosť o nápravu.
Preprava predmetu zákazky musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu skaziteľných potravín, živočíšnych produktov.
Vozidlo je izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
Pri opakovaných chybách a reklamáciách si obstarávateľ vyhradzuje možnosť od dodávok predmetu zákazky odstúpiť v zmysle Čl. XVIII VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie tovar dodaný v priebehu 6 mesiacov.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.

Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika

6

1,00 celý rozsah

56 821,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 14:37

16.02.2018 14:45

16.02.2018 15:00

20 min.

2 min.

 197
 98
 7
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.02.2018 08:31 - Vstupná ponuka 55 440,00 Cena s DPH
16.02.2018 13:53 - Najvýhodnejšia ponuka 54 600,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53