Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186795

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 14:11
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 14:15
 •    Zrušenie zákazky
  16.02.2018 14:17

Z20186795

OF-157600

zrušená

Predmet zákazky

Anorganické látky

anorganické zlúčeniny, anorganické chemikálie, anorganické kyseliny

 • 24310000-0 - Základné anorganické chemikálie
 • 24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie
 • 24315000-5 - Rôzne anorganické chemikálie
 • 14700000-8 - Základné kovy (kovové rudy)
 • 24000000-4 - Chemické výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Síran meďnatý pentahydrát p.a.
Funkcia
Základné anorganické chemikálie pre potreby výskumu a vývoja.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: kg 1
molekulová hmotnosť: g/mol 249,69
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vzorec: CuSO4 . 5H2O
synonymá: modrá skalica, modrý vitriol
 2. "Iron(III) nitrate nonahydrate, CELL CULTURE
Funkcia
Základné anorganické chemikálie pre potreby výskumu a vývoja.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: bal 3
obsah jedného balenia: g 100
molekulová hmotnosť: g/mol 404,00
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vzorec: Fe(NO3)3 · 9H2O
 3. Zinok práškový
Funkcia
Základné anorganické chemikálie pre potreby výskumu a vývoja.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: bal 4
obsah jedného balenia: g 250
obsah zinku: % 99
zrnitosť: µm 3,6
obsah ZnO - oxid zinočnatý % 3,5
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Konečná cena zahŕňa dovoz tovaru na miesto plnenia, vrátane ostatných nákladov súvisiacich s dodávkou tovaru.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v jednej dodávke.
Objednávateľ požaduje plnenie v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. - do 14.00 hod. Oznámenie o termíne plnenia požaduje minimálne 24 hod. vopred.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Do 3 dní od zverejnenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný položkovitý rozpočet jednotlivých cien s DPH a bez DPH zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta s uvedením ich obchodného názvu.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru a lebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Predmet plnenia (tovar)musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii. V prípade dodania nevhodného tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po prekontrolovaní možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to odberateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Park Angelinum 9, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika

28.02.2018 08:00 — 09.03.2018 14:00

1,00 bal

154,41

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 14:11

16.02.2018 14:15

16.02.2018 14:30

20 min.

2 min.

 236
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53