Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186785

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 14:01
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 13:53
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 14:32
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 14:45

Z20186785

OF-157526

zazmluvnená

00610381

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, Trnava, 91775, SVK

36531774

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901, SVK

Predmet zákazky

Nátronové anestéziologické vápno guličkové

zdravotnícky spotrebný materiál, nátronové vápno, anestéziologické vápno, absorbent CO2,

 • 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
 • 33170000-2 - Anestézia a resuscitácia
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Nátronové anestéziologické vápno guľôčkové
Funkcia
Absorbent CO2, znižujúci riziko vzniku zlúčenín pri anestéze
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
balenie kanyster l 5
balenie kanyster kg 4,5
Veľkosť guľôčok mm 3 4
obsah NaCl % 1,5
obsah NaOH % 1,5
Ca(OH)2 % 93,5
Zeolit % 5
Celkové požadované množstvo bal 360
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
zmena farby z bielej na rúžovú
obsah silice nie
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky  kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, kód tovaru a číslo šarže.
Fakturácia sa bude realizovať po uskutočnení jednotlivých dodávok.
Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.
Termín dodania tovaru je najneskôr 7 pracovných dní od odoslania objednávky.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cennou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie
Pokračovanie: objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú obchodovať) s treťou stranou bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu. Prípadný súhlas objednávateľa je platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZ SR.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

A. Žarnova č. 11, Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika

01.03.2018 13:56 — 01.03.2021 13:56

360,00 bal

7 170,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

13.02.2018 14:01

19.02.2018 13:53

19.02.2018 14:08

20 min.

2 min.

 371
 4
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.02.2018 09:30 - Vstupná ponuka 7 170,00 Cena bez DPH
19.02.2018 11:37 - Najvýhodnejšia ponuka 5 975,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53