Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186782

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 13:02
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 14:00
 •    Ukončenie zákazky
  16.02.2018 15:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  16.02.2018 15:20

Z20186782

OF-158113

zazmluvnená

30845572

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kutuzovova 8, Bratislava, 83247, SVK

50070584

JASO sk s.r.o.

Rekreačná oblasť Dubník 1056, Stará Turá, 91601, SVK

Predmet zákazky

Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa

pranie, chemické čistenie, žehlenie, bielizeň, textil

 • 98310000-9 - Pranie a chemické čistenie
 • 98315000-4 - Žehlenie
 • 98311000-6 - Zber bielizne
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Služba

Položky opisného formulára
 1. Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa
Funkcia
1. Zabezpečenie podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa
1.1. pranie,
1.2. chemické čistenie,
1.3. žehlenie vyčistenej bielizne a ostatného textilného sortimentu,
1.4. odvoz znečistenej bielizne a dovoz čistej bielizne a ostatného textilného sortimentu na miesto plnenia,
1.5. triedenie, skladanie, viazanie a balenie bielizne a ostatného textilného sortimentu,
1.6. preberanie a odovzdávanie bielizne a ostatného textilného sortimentu.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Uterák 100% ba ks 700
Utierka 100% ba ks 1000
Blúza pracovná biela pre kuchára 100% ba ks 1500
Nohavice pracovné biele pre kuchára 100% ba ks 1000
Plášť pracovný biely 100% ba ks 200
Zástera pracovná biela100% ba ks 450
Obrus biely do 2m2 100% ba ks 700
Obrus biely nad 2m2 100% ba ks 2200
Obrus farebný do 2m2 100% ba ks 200
Obrus farebný nad 2m2 100% ba ks 600
Obrúsok banketný 100% bavlna ks 400
Obrus biely - teflónový 100% PES ks 200
Obrus farebný - teflónový 100% PES ks 50
Štóly farebné - teflónové 100% PES ks 50
Plachta posteľná biela 100% ba ks 100
Plachta posteľná farebná 100% ba ks 100
Povlak na prikrývku 100% ba ks 20
Povlak na vankúš 100% ba ks 20
Košeľa biela 100% ba ks 100
Tričko biele krátky rukáv 100% ba ks 120
Tričko biele dlhý rukáv 100% ba ks 100
Uterák froté 100% ba ks 60
Osuška vaflová 100% ba ks 30
Čiapka prac. biela pre kuchárov 100% ba ks 60
Nohavice pracovné farebné 100% ba ks 40
Sukňa banketová 100% PES ks 120
Poťah biely na stoličku 100% ba ks 200
Bunda pracovná farebná ks 30
Plášť pracovný farebný ks 30
Bunda pracovná fleecová ks 30
Bunda pracovná farebná 100% polyester ks 30
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Dodanie služby bude prebiehať na základe čiastkových výziev na plnenie, t.j. objednávok po dobu trvania zmluvy, ktoré budú doručené elektronicky a následne poštou, objednávateľ vystaví maximálne 1 objednávku týždenne.
2. Zodpovední zástupcovia objednávateľa dohodnú s dodávateľom harmonogram odvozu a dovozu bielizne a textilu.
3. Termíny a kontaktné osoby objednávateľa budú uvedené v jednotlivých objednávkach.
4. V prípade potreby môže objednávateľ požadovať poskytnutie služby aj mimo časový interval uvedený v dohodnutom harmonograme, v takomto prípade sa dodávateľ zaväzuje odviezť znečistenú bielizeň a textil nasledujúci pracovný deň od nahlásenia požiadavky objednávateľa a doviezť čistú bielizeň a textil najneskôr do 7 kalendárnych dní, resp. v kratšom intervale podľa požiadavky objednávateľa.
5. Dodávateľ musí bez meškania písomne informovať objednávateľa a vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu zmluvy.
6. Celková zmluvná cena plnenia je stanovená v rozsahu predpokladaného množstva uvedených jednotlivých druhov bielizne a textilu.
7. Cena za poskytnutie služby bude fakturovaná podľa skutočne poskytnutého rozsahu služieb.
8. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky, vrátane dopravy (zberu znečistenej bielizne a textilu z miesta určenia, rozvozu čistej bielizne na miesto určenia), pracích prostriedkov, žehlenia, triedenia, skladania, viazania a balenia bielizne a ostatného textilného sortimentu a poskytnutých kontajnerov.
10. Objednávateľ pri každom odovzdávaní znečistenej bielizne a ostatného textilného sortimentu spíše na výdajku - prevodku názov organizácie, presný druh a počet bielizne a textilu, dátum odovzdania bielizne, lehotu dodania bielizne a textilu a podpisy osôb zodpovedných za manipuláciu za obe zmluvné strany. Pri dovoze čistej bielizne a textilu vystaví dodávateľ dodací list s presným množstvom z každého sortimentu, ktorý pri prevzatí bielizne a textilu objednávateľ potvrdí svojim podpisom.
11. Plnenie zmluvy podľa potrieb objednávateľa s fakturáciou 1 x mesačne, faktúry za vykonané služby musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúr budú dodacie listy s uvedením čísla objednávok.
12. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
13. Dodávateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátené skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
14. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody dodávateľom a udelenie negatívnej referencie.
15. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
16. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. do naplnenia zmluvného finančného objemu podľa tohto, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
17. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy:
17.1. pre všetky položky rozpis jednotkových cien s DPH aj bez DPH zaokrúhlených do 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre), ceny budú platné ako maximálne,
17.2. prepočet zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH, podľa rozpisu jednotkových cien pre všetky položky, ktoré predkladá objednávateľovi,
17.3. doklad preukazujúci, že dodávateľ je oprávnený podnikať v predmete tejto zmluvy,
17.3.1. ak dodávateľ na niektorú časť predmetu tejto zmluvy využije kapacity inej osoby (jeho subdodávateľa) dodávateľ musí originálmi alebo overenými dokladmi preukázať, že:
a) s osobou, ktorá zabezpečí niektorú položku predmetu tejto zmluvy (jeho subdodávateľom), má dodávateľ uzavretú písomnú zmluvu,
b) táto osoba (jeho subdodávateľ) je oprávnená podnikať v rámci definovanej položky zmluvy,
18. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo poštou), či predložené doklady a dokumenty:
18.1. preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo
18.2. nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie /opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie.
19. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov podľa bodov 17. (17.1, 17.2,17.3 a 17.3.1 a,b) alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa podľa bodov 17. (17.1, 17.2,17.3 a 17.3.1 a,b), ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
20. Reklamácie:
20.1. Reklamácia bude prebiehať prostredníctvom reklamačných hárkov, ktoré vyplnia poverené kontaktné osoby. Zle opraná a poškodená bielizeň a ostatný textil budú osobitne zabalené a označené.
20.2. Predmetom reklamácie bude zle vypraná, zamenená, praním poškodená (roztrhaná), neožehlená, znehodnotená (zafarbená) a chýbajúca bielizeň a textil, ako aj iné nedodržiavanie zmluvných podmienok, napr. termíny preberania bielizne a textilu.
20.3. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť maximálne do 5 pracovných dní.
20.4. V prípade, že objednávateľ počas platnosti zmluvy uplatní voči dodávateľovi viac ako 5 reklamácií, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a táto skutočnosť bude mať za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
21. Vrátane dopravy na miesto plnenia
22. Miesto plnenia:
23. V zmysle ustanovení OPET týkajúcich sa rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo odobrať niektoré služby vo väčšom a iné v menšom rozsahu než ako je definované v týchto podkladoch. Rozsah odobratej služby bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania rámcovej dohody, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny.

Za kasárňou 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

22.02.2018 07:00 — 31.12.2018 13:00

1,00 súbor položiek zákazky

9 936,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 13:02

16.02.2018 14:00

16.02.2018 14:15

20 min.

2 min.

 300
 52
 4
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
13.02.2018 19:36 - Vstupná ponuka 9 934,80 Cena s DPH
16.02.2018 13:59 - Najvýhodnejšia ponuka 9 649,20 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53