Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186781

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 12:55
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 13:00
 •    Ukončenie zákazky
  16.02.2018 13:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  16.02.2018 13:50

Z20186781

OF-154899

zazmluvnená

00610411

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Nemocničná 986, Považská Bystrica, 01726, SVK

34559671

Ing. Iveta Janíková

Palkovičova 245/15, Bratislava, 82108, SVK

Predmet zákazky

Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu

dezinfekčné prostriedky, dezinfekcia, pracie prostriedky

 • 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
 • 39831000-6 - Pracie prostriedky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu
Funkcia
Položka č.1 - Tekutý bieliaci a dezinfekčný prípravok na textílie na báze aktívneho chlóru, vysokoúčinný na pigmentové znečistenia, lepšia stabilita produktu oproti klasickým chlórovým produktom. Vhodný na všetky druhy textílií, ktoré sú odolné voči bieleniu chlórom.
Položka č.2 - Univerzálny prací prostriedok s dezinfekčným a bieliacím účinkom bez obsahu chlóru na pranie bielej a stálofarebnej bielizne zo syntetických vlákien, bavlny a zmesi PE-BA. Prací prostriedok na odstraňovanie škvŕn a šetrné bielenie. Vhodný pre všetky druhy pracích strojov, ako aj mäkkú a tvrdú vodu.
Položka č.3 - Univerzálny bezfosfátový prací prostriedok pre nemocničné zariadenie, vysoká pracia účinnosť zvlášť pri pigmentovom znečistení, so zabudovaným inhibítorom šednutia. Použiteľný pre každú tvrdosť vody, vhodný pre všetky pracie stroje a teploty.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Položka č.1 - Tekutý bieliaci a dezinfekčný prípravok na textílie na báze aktívneho chlóru ks/bal. 1
Položka č.1 -balenie kg 23
Položka č.2 - Univerzálny prací prostriedok s dezinfekčným a bieliacim účinkom bez obsahu chlóru ks/bal. 6
Položka č.2 - balenie kg 15
Položka č.3 - Univerzálny bezfosfátový prací prostriedok ks/bal. 22
Položka č.3 - balenie kg 14
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Položka č.1 - chlórnan sodný 5.2 - <10%
Položka č.2 - zeolity ≥15 - <30%
Položka č.2 - beliaci prostriedok na báze kyslíka ≥5 - <15%
Položka č.2 - neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, polykarboxyláty < 5%
Položka č.2 - obsahuje enzýmy, optický zjasňovač, vonné látky
Položka č.2 - dezinfekčná teplota do 65ºC
Položka č.2 - expozícia 20 min.
Položka č.3 - zeolity ≥15 - <30%
Položka č.3 - beliaci prostriedok na báze kyslíka ≥5 - <15%
Položka č.3 - aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, polykarboxyláty < 5%
Položka č.3 - obsahuje enzýmy, opticky zjasňujúce látky, vonné látky
Položka č.3 - vysoký bieliaci účinok nad 60°C pre všetky druhy škvŕn
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Požaduje sa predložiť doklad o registrácii v Centre pre chemické látky a prípravky SR pre biocidne prípravky .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ekvivalent k predmetu obstarania z dôvodu viazanosti výrobkov na platný dezinfekčný a sanitačný program.
Cena musí byť stanovená vrátane dopravy a vyloženia tovaru na miesto určenia v sídle objednávateľa a súvisiacich služieb, t.j. : poskytnutie potrebných aplikačných a iných pomôcok (pumpičky, odmerky, dávkovače, kľúče na uzávery a pod.)
Dodávateľ predloží do 5 dní od uzatvorenia zmluvy prospektový materiál ponúkaného tovaru (katalóg) v elektronickej alebo papierovej forme s uvedením podrobného technického opisu v slovenskom alebo českom jazyku a rozpis jednotlivých položiek, kde dodávateľ uvedie obchodný názov ponúkaného tovaru, jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH, cenu položky s DPH, objednávacie číslo (katalógové číslo) jednotlivých položiek.
Dodávateľ predloží KBÚ podľa platnej legislatívy do 5 dní od uzatvorenie zmluvy v elektronickej aj tlačenej podobe.
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické špecifikácie. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie najmä položkový súpis tovaru, jeho množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej tovar za objednávateľa. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu.
Faktúra bude s dodacím listom. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou príslušnej položky bez DPH, s DPH. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi za skutočne dodaný tovar v zmysle § 340 b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.
Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v zmysle platných obchodných podmienok Elektronického trhoviska.

Podané rozpory na opisný formulár

Podané rozpory na osobitné požiadavky

Osobitné požiadavky na plnenie

Názov
Pôvodná hodnota Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.
Navrhnutá hodnota Dod. je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objed. vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodáv., ktorým budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Uvedené sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré sú najmenej 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti.

Objednávateľovi plynú zo zmluvného vzťahu nielen práva ale aj povinnosti.

Nemocničná 986, Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika

02.03.2018 14:00

29,00 ks/bal

907,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

13.02.2018 12:55

16.02.2018 13:00

16.02.2018 13:15

20 min.

2 min.

 562
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.02.2018 12:59 - Vstupná ponuka 907,00 Cena bez DPH
16.02.2018 12:59 - Najvýhodnejšia ponuka 907,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53