Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186772

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 11:40
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 11:45
 •    Zrušenie zákazky
  16.02.2018 11:47

Z20186772

OF-157831

zrušená

Predmet zákazky

MEDOCLAV 1 g alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou

Lieky, liečivá, látky ničiace baktérie na systémové použitie

 • 33651100-9 - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. MEDOCLAV 1 g alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou
Funkcia
Lieky, liečivá, látky ničiace baktérie na systémové použitie
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
MEDOCLAV 1 g tbl flm 14x1 g (blis.Al/PVC) g 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Povinnosti dodávateľa pri plnení predmetu zákazky
1.1.Dodávateľ sa zaväzuje :
- dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite, s požadovanými technickými parametrami a súvisiacimi službami a v stanovenej lehote.
- dodávať tovar - predmet zákazky, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené príslušnými kvalitatívnymi a technickými parametrami.
- že v prípade dodania liekov s ohrozenou expiráciou doručí pri príjme písomný doklad o prekročení stanovenej expriračnej doby (expiračný list na vrátenie tovaru). Objednávateľovi zároveň vznikne právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.
- dodať predmet zákazky t.j. dopraviť ho a vyložiť na miesto určené objednávateľom nachádzajúce sa v sídle objednávateľa. Upresnenie miesta určenia dodania predmetu zákazky oznámi objednávateľ v dostatočnom predstihu dodávateľovi pred dodaním premetu zákazky.
- že dodá predmet zákazky výhradne na humánne použitie.
Dodávateľ musí mať v momente uzatvorenia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, inak zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť zmluvy podľa všeobecných zmluvných podmienok OPET-u tým nie sú dotknuté.
Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, objednávateľ v zmysle OPET-u a podľa tejto zmluvy môže od zmluvy odstúpiť.
1.2. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie zákazky nasledovné doklady a dokumenty súvisiace s dodaním predmetu zákazky a iné doklady a dokumenty nevyhnutné k plneniu predmetu zákazky:
- najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy s objednávateľom,
- na adresu objednávateľa e-mailom, alebo v písomnej podobe,
- písomne v listinnej podobe v uzatvorenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ - DOKLADY - Lieky".
Dodávateľ sa zaväzuje predložiť najneskôr do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy:
a) Vystavený a potvrdený Zoznam (súpis) všetkých predložených dokladov a dokumentov.
b) Vystavený a potvrdený List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa, ktorá bude poverená pre komunikáciu s objednávateľom pre plnenie predmetu zákazky, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky,
- telefónne číslo kontaktnej osoby,
- e-mail kontaktnej osoby.
c) Neoverenú fotokópiu povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iného ekvivalentného dokladu, ktorý nahrádza požadované rozhodnutie. Povolenie musí byť platné minimálne do konca zmluvného obdobia.
d) Čestné vyhlásenie, že všetky ponúkané výrobky na predmet tejto zákazky sú certifikované alebo majú pridelený ŠUKL kód (alebo ŠUKL kód k danému predmetu zákazky).
e) Vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy
- jednotkovú cenu za balenie bez DPH, s DPH, sadzbu DPH,
- celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH,
- rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH.
1.3. Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:
- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- s aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- s aktuálne platným Zoznam kategorizovaných materiálov s maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne Dôvera,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov,
- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov).
2. Objednávateľ je povinný:
- poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť dodávateľovi pre riadne plnenie predmetu zákazky,
- oznámiť dodávateľovi meno a priezvisko a kontakt osoby/osôb, ktorá bude poverená pre komunikáciu s dodávateľom pre plnenie predmetu zákazky,
- objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru, ak dodaný tovar bude mať vady a nebude zodpovedať podmienkam a požiadavkám uvedeným v zmluve.
3. Predmet zákazky - forma dodania a prevzatia:
- Dodávka predmetu zákazky bude realizovaná jednorázovo.
- Dodávka predmetu zákazky musí byť dodaná v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- Dodávka predmetu zákazky bude realizovaná do lekárne nachádzajúcej sa v areáli miesta sídla objednávateľa s ktorou má objednávateľ uzatvorený zmluvný vzťah.
- Dodávateľ dopraví a vyloží tovar na objednávateľom určené miesto nachádzajúce sa v sídle objednávateľa.
4. Súčasťou dodania predmetu zákazky:
- Musí byť dodací list, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, dodaný druh tovaru, jeho množstvo, ŠUKL kód, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
- V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).
5. Objednávateľ je povinný dodávaný predmet zákazky v termíne, ktorý mu bol dodávateľom oznámený prevziať a to bezodkladne.
- O odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky musí byť vystavený dodací list.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Expirácia pri dodávke: minimálne 6 mesiacov a zároveň predmet zákazky, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35% výrobcom stanovenej expiračnej doby.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru.
6. Cena za dodanie predmetu zákazky a platobné podmienky:
Cena za dodanie predmetu zákazky nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
6.1. Cena dodania predmetu zákazky zahŕňa:
- dopravu na miesto plnenia,
- objednávateľ požaduje dodať predmet zákazky na miesto ním určené v sídle objednávateľa,
- cenu obalového materiálu,
- dodávku predmetu zákazky v požadovanej kvalite, s požadovanými technickými parametrami a súvisiacimi službami a v stanovenej lehote na miesto určené objednávateľom.
6.2. Cenu za predmet zákazky uhradí objednávateľ dodávateľovi:
- Na základe faktúry za dodané lieky. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu
- Objednávateľ je oprávnený vystaviť a doručiť faktúru až po uskutočnení dodávky tovaru.
- Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy EKS.
- Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi za skutočne dodaný druh tovaru v zmysle § 340 b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Keď faktúra nebude mať formálne náležitosti daňového dokladu, alebo bude mať iné vecné vady, bude dodávateľovi vrátaná na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až po doručení opravenej faktúry bez vád.
Dodávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávku evidovanú voči Objednávateľovi len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Súhlas Objednávateľa nenadobudne účinnosť skôr než bude schválený jeho jediným akcionárom. V prípade, ak Dodávateľ postúpi pohľadávku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, je takéto postúpenie v zmysle ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné v celom rozsahu.
7. Zmluvné pokuty, sankcie:
Nepredloženie ktoréhokoľvek DOKLADU v bode 1.2. sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie, kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ môže:
1. ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinností,
2. uplatniť inštitút zmluvnej pokuty - v prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi objednaný tovar včas, v požadovanej kvalite a množstve, dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania,
3. vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.
8. Zodpovednosť za škodu:
- dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu, ktorú spôsobil pri dodaní predmetu plnenia a to v plnej výške,
- za dodaný predmet zákazky, za jeho poškodenie zodpovedá objednávateľ a to od momentu jeho protokolárneho prevzatia.
9. Dodatky, možnosti a podmienky ich uzatvorenia:
Dodatky k tejto zmluve je možné uzatvoriť a to v písomnej forme na základe dohody zmluvných strán pokiaľ ich obsah nebude v rozpore:
- s podmienkami viažúcimi sa k zmene zmluvy uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní,
- s OPET-om,
- s obchodným zákonníkom alebo inými právnymi predpismi.
10. Ukončenie zmluvy:
10.1. Ukončenie zmluvy môže nastať:
- riadnym dodaním predmetu zákazky a uplynutím dojednanej doby,
- dohodou zmluvných strán,
- odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok , odstúpením od zmluvy pre absenciu zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak pre dodávateľa vznikla takáto povinnosť
- doručením výpovede druhej strane a to aj bez uvedenia dôvodov, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť nasledujúcim dňom po jej doručení druhej strane.
11. Záverečné ustanovenia:
Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú uvedenú v zmluvných podmienkach, pričom sa predĺženie lehoty určenej na plnenie nevylučuje, všetko na základe písomných dodatkov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa podľa tejto zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok s následkom uplatnenia zmluvnej pokuty a možnosti uplatnenia inštitútu odstúpenia od zmluvy
Podmienky neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka a ustanoveniami OPET-u.

Murgašova 1, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika

22.02.2018 10:00

10,00 balenie

40,40

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

13.02.2018 11:40

16.02.2018 11:45

16.02.2018 12:00

20 min.

2 min.

 289
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53