Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186720

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 12:41
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 08:52
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 09:05

Z20186720

OF-157941

zazmluvnená

00738328

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sládkovičova 80, Banská Bystrica, 97405, SVK

34099514

MIK, s.r.o.

Hollého č. 1999/13, Šaľa, 92701, SVK

Predmet zákazky

Mäsové výrobky

Mäsové výrobky, výrobky z bravčového mäsa, tepelne opracované výrobky z bravčového a hovädzieho mäsa

 • 15131400-9 - Bravčové výrobky
 • 15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
 • 60100000-9 - Služby cestnej dopravy
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Mäsové výrobky
Funkcia
Potraviny
Na priamu spotrebu a prípravu pokrmov
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Položka č. 1 - Slanina údená kg 760
Položka č. 2 - Údené rolované pliecko kg 395
podiel bravčového pleca bez kosti % 100
Položka č. 3 - Klobása kg 350
podiel bravčového mäsa % 100
Položka č. 4 - Saláma trvanlivá ks 10000
podiel bravčového a hovädzieho mäsa % 80
podiel slaniny % 10
balenie vákuové g 75
Položka č. 5 - Šunková pena ks 2730
podiel bravčového mäsa % 19
balenie - črievko g 100
Položka č. 6 - Mäsová nátierka ks 2400
podiel bravčového mäsa - údený bravčový bok % 34
balenie - črievko g 100
Položka č. 7 - Spišské párky kg 200
podiel bravčového mäsa % 50
podiel hovädzieho mäsa % 20
slanina % 10
hmotnosť 1 ks výrobku g 45 55
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Položka č. 1 - Slanina údená opracovaná slanina bez kože, konzervovaná údením,minimálna hrúbka 2,5 cm
Položka č. 2 - Údené rolované pliecko solené, tepelne opracované bravčové pliecko bez kosti a kože, zabalené v sieťke
Položka č. 3 - Klobása trvanlivý výrobok z bravčového mäsa, konzervovaný údením, obal - bravčové črevo
Položka č. 4 - Saláma trvanlivá trvanlivý mäsový výrobok, porciovaný, vákuovo balený v ochrannej atmosfére
Položka č. 5 - Šunková pena varený mäkký mäsový výrobok, nátierka z bravčového mäsa, slaniny
Položka č. 6 - Mäsová nátierka varený mäkký mäsový výrobok, nátierka z bravčového stehna, slaniny
Položka č. 7 - Spišské výrobky párky plnené v baraňom čreve, ochucovadlá - zmes prírodných korenín a soľ, gastrobalenie vákuové cca 1500-2000 g, mäkký mäsový výrobok
Ochucovadlá použité vo všetkých výrobkoch zmes prírodných korenín, soľ
Dodanie postupné poskytnutie plnenia - opakované dodania
Periodicita čiastkových dodávok týždenne 
Fakturácia po každom čiastkovom dodaní
Dátum minimálnej trvanlivosti pri dodaní minimálne 14 dní
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena zahŕňa dodanie predmetu v požadovanom množstve, v I. triede kvality, s dodaním na miesto dodania
Dodávateľ do 48 hodín od zaslania informácie o uzatvorení kúpnej zmluvy predloží kupujúcemu štrukturovaný položkovitý cenový rozpočet predmetu zmluvy
Dodávateľ do 48 hodín od uzavretia zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na zasielanie konkrétnych objednávok
Výrobky musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR upravujúceho požiadavky na mäsové výrobky
Doprava na miesto určenia musí byť zabezpečená chladiarenským vozidlom spĺňajúcim požiadavky Potravinového kódexu na prepravu chladených výrobkov
„Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie celé trvanie rámcovej dohody tzn. 6 mesiacov."
Rámcová dohoda uzatvorená na 6 mesiacov, platná od 20.02.2018 do 20.08.2018. Rámcová dohoda končí 20.08.2018, nie je podstatné či nebol predmet zmluvy vyčerpaný resp. prečerpaný. Predmet zmluvy bude dodávaný v súlade s podmienkami určenými v tejto rámcovej dohode a platnými obchodnými podmienkami ET a za jednotkové ceny určené v položkovitom rozpočte predloženom dodávateľom po uzatvorení rámcovej dohody.
Predmet zmluvy bude dodávaný na 2 odberné miesta vzdialené od seba maximálne 20 kilometrov. Jedno odberné miesto je uvedené v rámcovej dohode ako miesto plnenia zmluvy a druhé bude oznámené dodávateľovi po uzatvorení zmluvy. Každé odberné miesto bude zadávať samostatné objednávky a fakturácia bude samostatná pre každé odberné miesto.
V prípade nezrovnalostí pri dodávke je dodávateľ povinný do 24 hodín odstrániť nedostatky. Dodávané výrobky musia spĺňať všetky požiadavky určené v technickej špecifikácii a v celej rámcovej dohode. V opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie povinností dodávateľa, čo bude mať za následok ukončenie rámcovej dohody a vystavenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Periodicita čiastkových dodávok - spravidla raz týždenne. Každé odberné miesto nezávisle.
Objednávky zadávané telefonicky prípadne mailom min. 2 pracovné dní pred požadovaným dodaním.
V prípade pochybností o kvalite dodaného tovaru je objednávateľ oprávnený dať urobiť laboratórny rozbor dodaných potravín. V prípade preukázania nedostatkov bude dodávateľ znášať náklady na laboratórny rozbor. Dodávateľ bude požadovať náhradu vzniknutej škody a bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

Sládkovičova 80, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

6

1,00 ks. - viď. technická špecifikácia vyššie

14 030,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 12:41

19.02.2018 08:00

19.02.2018 08:15

20 min.

2 min.

 629
 20
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
13.02.2018 12:50 - Vstupná ponuka 14 004,00 Cena s DPH
18.02.2018 20:00 - Najvýhodnejšia ponuka 13 920,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53