Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186717

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 12:42
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 08:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 08:50

Z20186717

OF-157940

zazmluvnená

00738328

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sládkovičova 80, Banská Bystrica, 97405, SVK

31409890

HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

Majer 236, Veľké Zálužie, 95135, SVK

Predmet zákazky

Hydinové výrobky

Výrobky z hydinového mäsa - kuracieho alebo morčacieho, prípadne zmes

 • 15131500-0 - Hydinové výrobky
 • 15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Hydinové výrobky
Funkcia
Potraviny
Na priamu spotrebu a prípravu pokrmov teplej a studenej kuchyne
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Hydinová saláma jemná, minimálny podiel mäsovej zložky 40 % kg 1200
Hydinová sekaná čerstvá, podiel mäsovej zložky min. 51 % kg 600
Hydinové párky- mäkký mäsový výrobok, min. podiel mäsa 35 % kg 300
Hydinový pečeňový syr kg 630
Hydinová šunková saláma, min. podiel mäsovej zložky 54 %, vákuovo balená - 80 g ks 4300
Hydinová tlačenka - varený hydinový výrobok, min. podiel mäsovej zložky 51%, vákuovo balená - 100 g ks 4600
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Ochucovadlá použité vo všetkých výrobkoch zmes prírodných korenín
Mäsová zložka do mäsovej zložky sa nezapočitávajú kože, slanina
Dodanie postupné poskytnutie plnenia - opakované dodania
Periodicita čiastkových dodávok týždenne
Upresnenie množstva telefonicky alebo e-mailom min. 2 pracovné dni pred dodaním
Fakturácia po každom čiastkovom dodaní
Dátum minimálnej trvanlivosti pri dodaní minimálne 14 dní
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru
Cena zahŕňa dodanie tovaru v I. triede kvality, v požadovanom rozsahu, so štandardnou záručnou dobou (nie skrátenou)
Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy množstiev jednotlivých položiek pri dodržaní celkovej ceny zákazky
Dodanie predmetu obstarávania sa budú realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 13:00 hod.
Dodávateľ do dvoch pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na zaslanie konkrétnych objednávok.
Výrobky musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR upravujúceho požiadavky na mäsové výrobky
Doprava na miesto určenia musí byť zabezpečená izotermickým chladiarenským vozidlom spĺňajúcim požiadavky Potravinového kódexu SR na prepravu chladených výrobkov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy
V prípade pochybností o kvalite dodaného tovaru je objednávateľ oprávnený dať urobiť laboratórny rozbor dodaných potravín. V prípade preukázania nedostatkov bude dodávateľ znášať náklady na laboratórny rozbor. Dodávateľ bude požadovať náhradu vzniknutej škody a bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok.
„Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie celé trvanie rámcovej dohody tzn. 6 mesiacov."
Rámcová dohoda uzatvorená na 6 mesiacov, platná od 20.02.2018 do 20.08.2018. Rámcová dohoda končí 20.08.2018, nie je podstatné či nebol predmet zmluvy vyčerpaný resp. prečerpaný. Predmet zmluvy bude dodávaný v súlade s podmienkami určenými v tejto rámcovej dohode a platnými obchodnými podmienkami ET a za jednotkové ceny určené v položkovitom rozpočte predloženom dodávateľom po uzatvorení rámcovej dohody.
Predmet zmluvy bude dodávaný na 2 odberné miesta vzdialené od seba maximálne 20 kilometrov. Jedno odberné miesto je uvedené v rámcovej dohode ako miesto plnenia zmluvy a druhé bude oznámené dodávateľovi po uzatvorení zmluvy. Každé odberné miesto bude zadávať samostatné objednávky a fakturácia bude samostatná pre každé odberné miesto.
V prípade nezrovnalostí pri dodávke je dodávateľ povinný do 24 hodín odstrániť nedostatky. Dodávané výrobky musia spĺňať všetky požiadavky určené v technickej špecifikácii a v celej rámcovej dohode. V opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie povinností dodávateľa, čo bude mať za následok ukončenie rámcovej dohody a vystavenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Periodicita čiastkových dodávok - spravidla raz týždenne. Každé odberné miesto nezávisle.
Objednávky zadávané telefonicky prípadne mailom min. 2 pracovné dní pred požadovaným dodaním.

Sládkovičova 80, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

6

1,00 ks. - viď. technická špecifikácia vyššie

10 570,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 12:42

19.02.2018 08:00

19.02.2018 08:15

20 min.

2 min.

 184
 2
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
13.02.2018 15:05 - Vstupná ponuka 10 552,80 Cena s DPH
15.02.2018 08:46 - Najvýhodnejšia ponuka 10 540,80 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53