Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186462

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 13:04
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 11:00
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 11:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 11:50

Z20186462

OF-157731

zazmluvnená

00212008

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova 1, Bratislava, 82108, SVK

36815799

Vision IT Solutions, a. s.

Pribinova 25, Bratislava, 81109, SVK

Predmet zákazky

HW a SW podpora výrobcov zariadení SonicWall, HP EVA, HP BLc700, HP SAN, VMware, Veeam a NetApp

podpora, údržba, support

 • 72261000-2 - Softvérové podporné služby
 • 72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
 • 50324100-3 - Údržba systémov

Služba

Položky opisného formulára
 1. Obnova podpory pre existujúci centrálny bezpečnostný systém SonicWall
Funkcia
Comprehensive Gateway Security Suite Bundle for NSA 2600 - obnova supportu od 25.04.2018 do 24.04.2019.
SonicWall GMS E-Class 24X7 Software Support - obnova supportu od 12.06.2018 do 11.06.2019.
Dynamic Support 24x7 for the NSA 220 Series - obnova supportu od 04.07 do 03.07.2019.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Comprehensive Gateway Security Suite Bundle for NSA 2600 ks 2
SonicWall GMS E-Class 24X7 Software Support ks 30
Dynamic Support 24x7 for the NSA 220 Series ks 28
 2. Obnova podpory pre existujúce dátové úložisko HP EVA P6350
Funkcia
Obnova supportu na obdobie od 15.11.2018 do 14.11.2019 - HPE Hardware Maintenance Onsite Support (Next Cov Day Onsite Response, Std Office Hrs Std Office Days), HPE Software Technical Unlimited Support, HPE Software Updates SVC.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
HP P6350 EVA ks 1
 3. Obnova podpory pre existujúce blade chassis HP BLc7000 vrátane serverov BL460c
Funkcia
Obnova supportu na obdobie od 15.11.2018 do 14.11.2019 - HPE Hardware Maintenance Onsite Support (Next Cov Day Onsite Response, Std Office Hrs Std Office Days), HPE Software Technical Unlimited Support, HPE Software Updates SVC.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
HP BLc7000 ks 1
Server BL460c ks 6
 4. Obnova podpory pre existujúce SAN 8/24 a B-series switche
Funkcia
Obnova supportu na obdobie od 15.11.2018 do 14.11.2019 - HPE Hardware Maintenance Onsite Support (Next Cov Day Onsite Response, Std Office Hrs Std Office Days), HPE Software Technical Unlimited Support, HPE Software Updates SVC.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
SAN 8/24 Base 16p ks 2
B-series switch 8-24p ks 2
 5. Obnova podpory pre existujúci zálohovací SW Veeam
Funkcia
Obnova supportu na obdobie od 26.05.2018 do 25.05.2019 - Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Availability Suite Enterprise for VMware.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Veeam Availability Suite Enterprise for VMware sockets 12
 6. Obnova technickej podpory (údržby) pre licencie VMware
Funkcia
VMware licencie, ktoré sú využívané pre potreby existujúcich informačných systémov na obdobie od 24.02.2018 do 23.02.2019.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor sockets 4
Production Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor sockets 12
Production Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) sockets 1
 7. Obnova podpory pre existujúce dátové úložisko NetApp
Funkcia
Obnova supportu na obdobie od 01.06.2018 do 31.05.2019 - NBD Parts Delivery, SW support.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
NetApp FAS2240 ks 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy dodá vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy s presným označením a popisom ponúkaných produktov, ktoré musia súhlasiť s požadovanými vlastnosťami a parametrami existujúcich zariadení a služieb, s uvedením jednotkových cien a množstiev tak, aby zodpovedali celkovej zmluvnej cene.
Dodávateľ sa zaväzuje do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie tejto zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy preukáže, že je disponuje vlastným systémom na nahlasovanie porúch v režime 24x7 a to minimálne telefonicky, e-mailom s centrálnou adresou monitorovanou počas poskytovania servisu a on-line web portálom dostupným pre objednávateľa pre evidenciu servisných zásahov a sledovaním priebehu riešenia a času plnenia požadovaného SLA.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy preukáže, že je certifikovaným obchodným partnerom výrobcu zariadení HP formou predloženia certifikátu, alebo potvrdením zodpovedného zástupcu výrobcu pre územie Slovenskej republiky.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy preukáže, že je certifikovaným obchodným a servisným partnerom Veeam s certifikáciou GOLD.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy preukáže, že disponuje technickými pracovníkmi s platnými certifikátmi výrobcu zálohovacieho systému Veeam: VMTSP min. ver.7 – min. 1 pracovník, VMSP min. ver. 7 - min. 1 pracovník a VMCE - min. 1 pracovník.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží oskenovaný certifikát VMware Solution Provider Enterprise.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy preukáže, že je obchodným a servisným partnerom NetApp s certifikáciou GOLD.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy preukáže, že disponuje technickým pracovníkom s platným certifikátom NetApp Certified Implementation Engineer.
Dodávateľ do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží oskenovaný certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001  a normy ISO 27000. Objednávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené dodávateľom, pokiaľ preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
Dodávateľ je povinný dodať aktivované supporty spolu s akceptačným protokolom, a to bezodkladne po emailovom odsúhlasení podkladov k plneniu zo strany objednávateľa.
Softvérová podpora pre licencie zahŕňa sprístupnenie a oprávnenie používať najaktuálnejšie verzie, ktoré sú k dispozícii.
Dodávateľ zahrnie do ceny predmetu zákazky všetky náklady spojené s obnovou supportu (vrátane aktivácie supportu, reaktivácie podpory, prípadne zaplatenie pokuty a reaktivačného poplatku).
Nesplnenie vyššie uvedených požiadaviek sa bude považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
Vzhľadom na používané HW a SW vybavenie nie je možné predložiť variantné riešenie.
V prípade porušenia povinností dodávateľa je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s čl. XIII platných obchodných podmienok elektronického trhoviska; nárok objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý.

Šagátova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika

24.02.2018 00:00 — 14.11.2019 23:59

1,00 celý rozsah

65 650,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 13:04

19.02.2018 11:00

19.02.2018 11:15

20 min.

2 min.

 941
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
19.02.2018 10:48 - Vstupná ponuka 60 201,60 Cena s DPH
19.02.2018 10:48 - Najvýhodnejšia ponuka 60 201,60 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53