Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018441

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 15:11
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 15:15
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 16:22
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 16:35

Z2018441

OF-155637

zazmluvnená

37847783

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Bulharská 39, Trnava, 91853, SVK

33768897

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava 5, 85101, SVK

Predmet zákazky

Hygienické a čistiace prostriedky

čistiace prostriedky pre domácnosť, výrobky na upratovanie domácností

 • 39830000-9 - Čistiace výrobky
 • 39224300-1 - Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Hygienické a čistiace prostriedky
Funkcia
Potreby na čistenie a hygienu
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1.) toaletné mydlo ks (=100 g) 150
2.) čistiaca pasta na umývanie rúk, Solvina alebo ekv. ks (=500 g) 150
3.) krém na ruky, Indulona alebo ekv. ks (=100 g) 50
4.) abrazívna tekutá suspenzia na veľmi znečistené ruky - pasta na ruky ks (600 g) 12
5.) toaletný papier dvojvrstvový, Tento economy alebo ekv. ks (=68 m) 200
6.) práškový čistiaci prostriedok na kuchynský riad, na mechanické odstránenie pripálenín a iných nečistôt, Citra alebo ekv. ks (= 400 g) 20
7.) odstraňovač vodného kameňa, Fixinela alebo ekv. ks (= 500 ml) 20
8.) tekutý čistiaci prostriedok na kuchynský riad, Jar alebo ekv. ks (= 1 l) 10
9.) čistiaci prostriedok na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti, spoľahlivo odstráni nebezpečné vírusy a baktérie, ktoré zamorujú povrchy a vodu v studniach, bazénoch, Savo originál alebo ekv. ks (= 1 l) 6
10.) čistiaci prostriedok na umývanie okien s hydraulickou pištolou, Clin alebo ekv. ks (=500 ml) 6
11.) gélový čiatiaci prostriedok na WC misy, Domestos alebo ekv. ks (=750 ml) 10
12.) voňavé kocky do pisoárov - čistiaci a dezodoračný prípravok určený na vkladanie do pisoárov, ktorý zabraňuje tvorbe usadenín, vodného a močového kameňa a slúži k odstráneniu zápachu v priestoroch WC, Cleamen kamene alebo ekv. 1 bal. =1 kg = cca 32 ks 6
13.) WC súprava - kefa na čistenie WC -misy s nádobkou, plastová ks 5
14.) metla z bukového dreva s konskými vlasmi s drevenou násadou (dĺžka cca 30 cm) ks 5
15.) náhradný návlek z materiálu žinylka na plochý mop (cca 44 x 14 cm) ks 10
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť aktuálny rozpočet s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 2 pracovných dní po zazmluvnení e-mailom kontaktnej osobe. Celková cena v rozpočte musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenou v článku IV Zmluvy - Zmluvná cena.
Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky, vrátane vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.
Dodací list s cenovým rozpisom po jednotlivých položkách.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných podmienok uvedených v OPET.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Hurbanova 516, Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika

22.01.2018 08:00 — 26.01.2018 15:00

1,00 celok v zmysle technickej špecifikácie

395,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 15:11

17.01.2018 15:15

17.01.2018 15:30

20 min.

2 min.

 503
 51
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.01.2018 15:28 - Vstupná ponuka 394,99 Cena s DPH
17.01.2018 15:09 - Najvýhodnejšia ponuka 392,29 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03