Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018440

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 15:15
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 14:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 14:44
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 14:55

Z2018440

OF-155862

zazmluvnená

00164763

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17, Bratislava, 81901, SVK

47973871

LEONTECH s.r.o.

Pračanská 49, Bratislava, 83107, SVK

Predmet zákazky

Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu

piliny, hobliny, drevené odrezky, prenájom kontajnera

 • 90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
 • 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
 • 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Služba

Položky opisného formulára
 1. Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu
Funkcia
Účelom je zbavenie sa priemyselného odpadu jeho odvozom a ekologickou likvidáciou.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. prenájom jedného kontajnera 7 m3 mesiac 12
2. odvoz odpadu a jeho likvidácia/mesiac počet odvozov 1 3
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
likvidácia : ekologická
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
V cene poskytovanej služby musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prenájmom kontajnera, s odvozom odpadu a jeho ekologickou likvidáciou.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia rámcovej dohody (stanovenie ceny prenájmu kontajnera za mesiac a ceny každého jedného odvozu a likvidácie odpadu).
Objednávateľ požaduje uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie maximálne na obdobie 12 mesiacov. Objednávateľ nie je viazaný vyčerpaním finančného limitu rámcovej dohody. V prípade vyčerpania finančného limitu rámcovej dohody za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, rámcová dohoda bude ukončená.
Poskytovateľ služby musí mať oprávnenie podnikať pre oblasť nakladania s odpadmi.
Termín požadovaného vývozu pilín, hoblín a drevených odrezkov bude vždy spresnený na základe písomnej čiastkovej výzvy objednávky) v závislosti od naplnenia kontajnera.
V období mesiacov júl a august sa prenájom kontajnera a vývoz odpadu bude uskutočňovať  iba v prípade potreby.
Splatnosť faktúry : do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Vo faktúre uvedie dodávateľ kontaktnú osobu objednávateľa.
Ku každej faktúre musí byť priložený vážny lístok za každý jeden odvoz a likvidáciu priemyselného odpadu.
Po uzavretí rámcovej dohody umožní objednávateľ obhliadku areálu - miesta vzniku odpadu .

Podané rozpory na opisný formulár

Názov

Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu

Názov objednávateľa

Neuvedený

Slovenské národné divadlo, Mliekarenská 6, Bratislava, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika

12

1,00 počet kontajnerov

2 880,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 15:15

17.01.2018 14:00

17.01.2018 14:15

20 min.

2 min.

 574
 7
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.01.2018 16:07 - Vstupná ponuka 2 880,00 Cena s DPH
17.01.2018 13:54 - Najvýhodnejšia ponuka 2 766,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03