Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018435

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:53
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 15:05
 •    Zrušenie zákazky
  17.01.2018 15:07

Z2018435

OF-144050

zrušená

Predmet zákazky

Sharp Disposal

odpadové kontajnery

 • 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 33169400-6 - Chirurgické kontajnery

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Sharp Disposal
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 60
Rozmer - výška cm 35
Rozmer - šírka cm 35
Rozmer - hĺbka cm 12,5
Veľkosť litre 11
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Kontajnery sú vyrobené zo 100% polypropylénu áno
Vrchnák s posuvným vrchnákom na ostré predmety áno
Systematické ukladanie biologického odpadu, ekonomické plnenie áno
Hrúbka steny kontajnera zodpovedajúca EU normám áno
Ekologické spaľovanie áno
Nevylučujú ftaláty áno
Pri spaľovaní produkujú oxid uhličitý a vodu áno
Špecializované značenie podľa typu odpadu áno
Možnosť vizuálneho kontrolovania plnenia, systém Click-Full áno
Odpadové nádoby musia byť farebne rozlíšené - červené a žlté áno
Bezdotykový oddeľ ihly od striekačky, manipulácia jednou rukou áno
Certifikát pre ekologické spaľovanie - nevylučujú ftaláty, produkujú oxid uhličitý a vodu áno
Tvarovateľné rukoväte na bezpečný transport a ľahkú manipuláciu áno
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predloží elektronicky podrobná rozpis položiek tovaru v zložení: názov, typové označenie, špecifikácia, doplnené o JC bez DPH, DPH, JC s DPH - do 24 hodín od uzavretia zmluvy. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaného rozpisu, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy
Dodávateľ predloží do 24 hodín od uzavretia zmluvy nasledujúce certifikáty:
1. Certifikát kde je presne uvedené, že nádoba spĺňa podmienky ADR na prevoz nebezpečných vecí triedy 6.2: "Infekčné látky"  ( nádoba nemôže byť inak transportovaná z miesta vzniku na miesto likvidácie). Infekčný symbol - BIOHAZARD musí byť vyznačený na nádobe alebo jej etikete
2. Certifikát, že v nádobe sa môžu transportovať látky, ktoré sú priradené k UN 3291 "Odpad klinicky nešpecifikovaný" - medzinárodne platný kód UN musí byť vyznačený na nádobe alebo jej etikete
Nádoby musia spĺňať technickú normu ISO 23907
Lehota splatnosti faktúry 60 dní
Záruka 24 mesiacov
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený žiadne svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi, postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ postúpi tieto pohľadávky bez súhlasu objednávateľa, je takáto zmluva o postúpení pohľadávky neplatná

Limbová 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

19.01.2018 08:00 — 19.01.2018 13:00

60,00 ks

240,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:53

17.01.2018 15:05

17.01.2018 15:20

20 min.

2 min.

 348
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.01.2018 13:32 - Vstupná ponuka 240,00 Cena bez DPH
15.01.2018 13:32 - Najvýhodnejšia ponuka 240,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03