Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018434

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:50
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 15:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 15:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 15:50

Z2018434

OF-140453

zazmluvnená

00607231

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, Bratislava, 83340, SVK

33768897

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava 5, 85101, SVK

Predmet zákazky

Papierové utierky

Papierové utierky

 • 33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Papierové utierky
Funkcia
Jednorázové papierové utierky používané bežne na hygienu rúk
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Dvojvrstvové ks 900
Balenie ks 6
Výška role cm 21 21,5
Priemer role cm 19,5 20
Počet útržkov ks 640 650
Dĺžka m 150 165
Váha role g 1200 1210
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Materiál 2-vrstvový biely 100 % celulóza
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Odberateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky odberateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote 60 dní.
Počet ks, hmotnosť utierok a takisto materiál je objednávateľom kontrolovaný, prepočítaný a vážený. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Dodávateľa zo Zmluvy alebo v prípade, ak sa akékoľvek vyhlásenie Dodávateľa ukáže nepravdivým, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny plnenia. Nárok na zmluvnú pokutu trvá aj v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nie je dotknutý.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený žiadne svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi, postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ postúpi tieto pohľadávky bez súhlasu objednávateľa, je takáto zmluva o postúpení pohľadávky neplatná

Limbová 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

22.01.2018 08:00 — 22.01.2018 13:00

900,00 ks

1 471,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:50

17.01.2018 15:00

17.01.2018 15:15

20 min.

2 min.

 380
 2
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
17.01.2018 14:59 - Vstupná ponuka 1 471,00 Cena bez DPH
17.01.2018 14:59 - Najvýhodnejšia ponuka 1 470,82 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03