Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018433

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:48
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 14:55
 •    Zrušenie zákazky
  17.01.2018 14:57

Z2018433

OF-143839

zrušená

Predmet zákazky

Kancelársky papier

Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

 • 30197620-8 - Písací papier
 • 30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické účely
 • 30197640-4 - Samokopírovací a iný kopírovací papier
 • 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Kancelársky papier
Funkcia
dodávka bieleho kancelárskeho papiera vhodného na čiernobielu a farebnú tlač a kopírovanie dokumentov a dodanie do sídla objednávateľa
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Formát veľkosť A4
Gramáž g/m2 80
Počet listov v balíku balík 500
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Farba biela
Vhodný pre Laser, Injekt, Copiers
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Odberateľ preddavky ani zálohy neposkytuje
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky odberateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote 60 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený žiadne svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi, postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ postúpi tieto pohľadávky bez súhlasu objednávateľa, je takáto zmluva o postúpení pohľadávky neplatná

Limbová 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

19.01.2018 08:00 — 19.01.2018 13:00

500,00 balík

995,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:48

17.01.2018 14:55

17.01.2018 15:10

20 min.

2 min.

 549
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03