Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018432

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:44
 •    Predkladanie ponúk
  18.01.2018 08:05
 •    Zrušenie zákazky
  18.01.2018 08:09

Z2018432

OF-155897

zrušená

Predmet zákazky

Náhradné diely na autobusy Citelis

Náhradné diely, autobus, Citelis

 • 34310000-3 - Motory a časti motorov
 • 34320000-6 - Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

Tovar

Položky opisného formulára
 1. Náhradné diely na autobusy Citelis
Funkcia
Nákup náhradných dielov na autobusy Citelis za účelom výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Zrkadlo spätné ľavé 504132673 ks 5
Zrkadlo spätné pravé 5006159941 ks 3
Zámok predných dverí 5006011235 ks 8
Lampa osvetlenia ŠPZ  5010521498 ks 20
Zástrčka obrysového svetla 5001847589 ks 20
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predávajúci poskytne jednotkové ceny bez DPH do 24 hodín od uzavretia zmluvy na základe ktorých bude vystavená objednávka
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Náhradné diely musia byť nové, originálne alebo kvalitatívne rovnocenné s originálom.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Súčasťou dodávky pri doručení tovaru musí byť aj dodací list s číslom objednávky a cenami jednotlivých náhradných dielov uvedených bez DPH
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita n.d., 2.nebude dodržaná lehota dodania n.d., 3.nebude dodržaná cena a množstvo n.d.

Hornádska 10, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika

25.01.2018 09:00

56,00 ks

1 900,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:44

18.01.2018 08:05

18.01.2018 08:20

20 min.

2 min.

 282
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03