Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018430

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:39
 •    Predkladanie ponúk
  18.01.2018 09:32
 •    Zrušenie zákazky
  18.01.2018 09:35

Z2018430

OF-155894

zrušená

Predmet zákazky

Konferenčná stolička a návleky na konferenčnú stoličku

stolička, návleky na stoličku

 • 39112000-0 - Stoličky
 • 39563600-2 - Prešívané textilné výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Konferenčná stolička
Funkcia
Konferenčná stolička
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Počet kusov ks 100
Rozmery: výška x šírka cm 82x54,5
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
masívny rám konštrukcie (min 25 mm) vyrobený z hrubej ocele (min 1, 2 mm), molitan (min 50 g/m3) vo farbe champagne. Poťahová látka s vysokou odolnosťou (>25.000x) v modrej farbe. Nosnosť stoličiek min 150 kg, stohovanie min do 12 ks na seba áno
 2. Návlek na konferenčnú stoličku
Funkcia
Návlek na konferenčnú stoličku
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Návlek na konferenčnú stoličku Farba: biela a musia byť prispôsobené na vyššie uvedený opis konferenčných stoličiek ks 100
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 2 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.
Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi
V prípade reklamácie tovaru je dodávateľ povinný vybaviť reklamáciu do 24 hodín.
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika

30.01.2018 08:33 — 30.03.2018 14:33

1,00 kpl

2 886,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 14:39

18.01.2018 09:32

18.01.2018 09:47

20 min.

2 min.

 434
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03