Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018429

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:31
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 10:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 10:50

Z2018429

OF-155890

zazmluvnená

00397865

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK

35693487

Hermes LabSystems, s.r.o.

Púchovská 12, Bratislava, 831 06, SVK

Predmet zákazky

31. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál

imunohistochémia, sekundárna anti-mouse protilátka, sekundárna anti-rabbit protilátka, sklá, reagenčné fľašky, dekontaminácia

 • 33651520-9 - Imunoglobulíny
 • 24327000-2 - Rôzne organické chemikálie
 • 24315000-5 - Rôzne anorganické chemikálie
 • 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. 1)    Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu
Funkcia
požiadavka je priama kompatibilita a priama použiteľnosť s imunostainerom DAKO AutostainerPlus S3400, dodávka musí byť realizovaná aj s príslušnými kompatibilnými nosičmi, ktoré je možné vložiť do horeuvedeného imunostainera. Minimálny objem: Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu (sekundárna anti-mouse a anti-rabbit protilátka - polymér konjugovaný s HRP) 120 ml, použiteľné na 600 vyšetrení pri použití 200 µl výsledného roztoku na jedno sklo (napr. EnVision™ FLEX, High pH, (Link)).
 2. 2)    Reagenčné fľašky objemu 5 ml
Funkcia
požiadavka je priama kompatibilita a priama použiteľnosť s imunostainerom DAKO AutostainerPlus S3400, (1 bal.=25 ks), 1 bal.
 3. 3)    Reagenčné fľašky objemu 12 ml
Funkcia
požiadavka je priama kompatibilita a priama použiteľnosť s imunostainerom DAKO AutostainerPlus S3400, (1 bal.=25 ks), 1 bal.
 4. 4)    Čistiacia reagencia pre špeciálne farbenia
Funkcia
požiadavka je priama kompatibilita a priama použiteľnosť s imunostainerom DAKO AutostainerPlus S3400, 1 ks.
 5. 5)    Čistiaci roztok DAB-Away pre Autostainer
Funkcia
požiadavka je priama kompatibilita a priama použiteľnosť s imunostainerom DAKO AutostainerPlus S3400, 1 ks.
 6. 6)    Flex sklá
Funkcia
špeciálne podložné sklá, ktoré sú potrebné pre ďalšie spracovanie preparátov imunohistochemickou metódou,  (1 bal.=500 ks), 1 bal.
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Pri dodaní položky č.1  (Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu) musí dodávateľ preukázať, že je výrobcom autorizovaným predajcom a že chemikálie spĺňajú požiadavky na deklarované kvalitatívne vlastnosti pre oblasť patologickej anatómie a výskumu, vrátane požiadaviek na prepravu a skladovanie počas celej doby transportu od výrobcu až po zákazníka.
Objednávateľ pripúšťa ponuku ekvivalentných tovarov len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent  pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie, spĺňajúci všetky požiadavky objednávateľa podľa špecifikácie tovaru, požadovanej kompatibility a to bez potreby ďalších nákladov objednávateľa.
Objednávateľ  požaduje  predložiť kontaktnej osobe vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, t.j., konkrétneho typu ponúkaného tovaru spolu s jeho technickou špecifikáciou do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť či je predmet plnenia, ktorý chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Anonymnom zmluvnom formulári zákazky  sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list).
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia objednávateľom.
Preddavok sa neposkytuje. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru, vrátane dovozu nepoškodeného tovaru na miesto dodania a musí byť vyjadrená v eurách v súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášok č. 97/2008 Z.z. a 75/2008 Z.z.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Ústav histológie a embryológie JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin, Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika

22.01.2018 10:00 — 02.02.2018 14:00

1,00 Kompletný predmet zákazky

1 505,81

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:31

17.01.2018 10:00

17.01.2018 10:15

20 min.

2 min.

 516
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.01.2018 09:14 - Vstupná ponuka 1 505,81 Cena bez DPH
15.01.2018 09:14 - Najvýhodnejšia ponuka 1 505,81 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03