Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018427

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:26
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 11:54
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 12:05

Z2018427

OF-155885

zazmluvnená

00397865

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK

35768444

BIOTECH s.r.o.

Kresánkova 12, Bratislava, 84105, SVK

Predmet zákazky

Chemikálie na bunkové kultúry

bunkové kultúry, chemikálie

 • 33696500-0 - Laboratórne činidlá
 • 33694000-1 - Diagnostické činidlá
 • 24900000-3 - Čisté a rôzne chemické výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Chemikálie na bunkové kultúry
Funkcia
-    Fetal Bovine Serum (Europe) - 500ml - 3 kusy
-    DMEM Low Glucose w/ Stable Glutamine w/ Sodium Pyruvate - 500ml - 10 ks
-    RPMI 1640 w/ stable Glutamine - 500ml - 6 ks
-    Dulbecco's Phosphate Buffered Saline w/ Calcium w/ Magnesium - 500ml - 10 ks
-    HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red - 500ml - 3 ks
-    HBSS w/ Calcium w/ Magnesium w/ Sodium Bicarbonate w/ Phenol Red - 500ml - 3 ks
-    Antibiotic-Antimycotic 100X - 20ml - 2 ks
-    Gentamicin Sulfate 50 mg/ml - 100ml - 1 kus
-    Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red - 100ml - 10 ks
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 20% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.
Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania
Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list)
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 4, Ústav molekulárnej biomedicíny, Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

22.01.2018 10:00 — 09.02.2018 14:00

1,00 Kompletný predmet zákazky

1 006,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:26

17.01.2018 10:00

17.01.2018 10:15

20 min.

2 min.

 446
 75
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 16:59 - Vstupná ponuka 1 006,00 Cena bez DPH
17.01.2018 09:44 - Najvýhodnejšia ponuka 1 004,90 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03