Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018424

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:00
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 10:15
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 10:54
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 11:05

Z2018424

OF-155620

zazmluvnená

46995498

1. Humenská a.s.

Kukorelliho 34, Humenné, 06628, SVK

31396674

Up Slovensko, s. r. o.

Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101, SVK

Predmet zákazky

Stravné poukážky

Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, jedálne kupóny,

 • 30199770-8 - Stravné poukážky
 • 55520000-1 - Služby hromadného stravovania
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Stravné poukážky
Funkcia
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
nominálna hodnota stravnej poukážky 3,50
predpokladané množstvo odobratých str. poukážok pre rok 2018 ks 1500
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Stravná poukážka obsahuje Názov a logo dodávateľa
Stravná poukážka obsahuje Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov
Stravná poukážka obsahuje Rok platnosti a nominálnu hodnotu stravnej poukážky
Knižná väzba Viazané po 20 ks
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa.
Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 48 hodín od podania objednávky.
Dodávka stravných poukážok na základe tejto zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávka-faktúra. Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať osobne, telefonicky, online alebo prostredníctvom e-mailu..
Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € vrátane DPH a výškou provízie v € vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na päť desatinných miest.
Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
Výška provízie je rozdiel medzi ponúknutou cenou uchádzača za jednu stravnú poukážku a nominálnou hodnotou jednej stravnej poukážky a vyjadruje sa v % z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny vrátane DPH za stravnú poukážku. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných poukážok sú započítané do provízie dodávateľa.
Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne buď vrátením finančnej čiastky objednávateľovi, rovnajúcej sa cene vrátených stravných poukážok alebo dodaním stravných poukážok na nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.
Názov Upresnenie
Právo objednávateľa na vrátenie nepoužitých stravných poukážok najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti

Gorkého 1, Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika

12

1 500,00 ks

5 302,50

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:00

17.01.2018 10:15

17.01.2018 10:30

20 min.

2 min.

 711
 15
 4
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 14:13 - Vstupná ponuka 5 302,00 Cena bez DPH
15.01.2018 09:10 - Najvýhodnejšia ponuka 5 300,97 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03