Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018422

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 13:11
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 10:40
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 10:55

Z2018422

OF-155880

zazmluvnená

30845572

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kutuzovova 8, Bratislava, 83247, SVK

34096698

BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o.

Pod Jašterom, P.O.BOX 6, Hlohovec, 92001, SVK

Predmet zákazky

Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

kuchynský odpad, zber, odvoz, likvidácia, biologicky rozložiteľný, zmesi tukov a olejov

 • 90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
 • 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
 • 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • 90511000-2 - Služby na zber odpadu

Služba

Položky opisného formulára
 1. Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Funkcia
Predmetom zákazky je nakladanie (t. j. zber, preprava, skladovanie, spracovanie a likvidácia) s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
Predmetom nakladania je odpad, ktorý vzniká verejnému obstarávateľovi pod katalógovým číslom 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Predmetom nakladania je odpad, ktorý vzniká verejnému obstarávateľovi pod katalógovým číslom 19 08 09 - zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja a z vody obahujúce oleje a tuky
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - kat. číslo 20 01 08 - objem/do 31.12.2017 kg 4200
Zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja a z vody obahujúce oleje a tuky - kat. číslo 19 08 09 - objem/do 31.12.2017 kg 3360
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
1) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad kat. číslo 20 01 08
1) počet, frekvencia 1-2x / týžden
1) zber zber u Objednávateľa je vykonávaný do určených nádob na zber (kontajnerov) poskytnutých Dodávateľom bezodplatne Objednávateľovi
1) nakládka nakládku odpadu do vozidla Dodávateľa zabezpečí Dodávateľ
1) Nádoby na zber (kontajnery) typizované obaly alebo plastové uzatvárateľné nádoby vo veľkosti cca 30l, 60l
1) počet nádob počet poskytnutých kontajnerov upresní Objednávateľ s Dodávateľom na základe potrieb, minimálny počet je 4 ks
1) označenie nádob kontajnery musia byť určené na skladovanie odpadu, s označením ,,neurčené na ľudskú spotrebu“
1) vyčistenie nádob ak sa kontajnery používajú opakovane, ich následné vyčistenie a dezinfekciu pred ďalším použitím zabezpečuje Dodávateľ na vlastné náklady
1) obmena kontajnerov pri odvoze plného kontajnera bude Objednávateľovi okamžite poskytnutý prázdny kontajner
2) Zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja a z vody obahujúce oleje a tuky kat. číslo 19 08 09
2) počet, frekvencia 4 x za zmluvné obdobie, termín bude upresnený Objednávateľom
2) zber zber u Objednávateľa použitím vozidla Dodávateľa na to určeného
2) nakládka odsatie tukov z nádrže na tuky zabezpečí Dodávateľ vlastnými prostriedkami
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Dodávateľ do 3 dní po uzatvorení Zmluvy predloží Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpis jednotkových cien v kilogramoch. Jednotková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace plnením predmetu zákazky, vrátane nákladov na prepravu, manipuláciu, poskytnutia nádob a ostatných nákladov súvisiacich s manipuláciou s odpadom.
Osobité povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k predmetu Zmluvy:
a) Dodávateľ je povinný do troch dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi platné osvedčenie - oprávnenie (registráciu) príslušného orgánu veterinárnej správy na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a odvedenými produktami neurčenými na ľudskú spotrebu a dokladovať spôsob konečného zneškodnenia odpadu.
b) Dodávateľ je povinný najneskôr do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť Objednávateľovi doklad o tom, že je oprávneným prepravcom odpadu, ktorý je predmetom plnenia Zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný ihneď oznámiť Objednávateľovi skutočnosti, že prišlo k zániku/zrušeniu/pozastaveniu oprávnení podľa písm. a) a b). Uvedené skutočnosti sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle OPET.
d) Nepredloženie požadovaných dokladov podľa písm. a) a b) v požadovanej lehote je považované za podstatné porušenie Zmluvy.
Zabezpečenie plnenia Zmluvy:
a) Plnenie Zmluvy bude Dodávateľ uskutočňovať na základe výzvy na plnenie od Objednávateľa, resp. objednávky v množstvách, ktoré budú zo strany Objednávateľa požadované. Zabezpečenie odberu odpadu max. do 2 pracovných dní od nahlásenia.
b) Objednávateľom poverená osoba odsúhlasí pri odbere množstvo odpadu v kilogramoch podpisom na tlačive Dodávateľa. Na tlačive bude uvedený dátum, množstvo, katalógové číslo odpadu, mená a podpisy osôb poverených Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré budú účastné odovzdávania a preberania odpadu.
c) Dodávateľ zabezpečuje odber odpadu vlastnými dopravnými prostriedkami (resp. vo vlastnej réžii) na vlastné náklady.
d) Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vlastné nádoby na zber (kontajnery) na odpad. Poskytuje ich čisté a riadne označené. Kontajnery a nakladanie s odpadom musí spĺňať podmienky nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z
e) Odvoz odpadu bude Dodávateľom vykonávaný v čase od 08.00 h do 14.00 h v pracovných dňoch,po vzájomnej dohode je možný odber aj mimo stanoveného času.
Fakturácia za služby bude realizovaná vždy na konci kalendárneho mesiaca na základe skutočne odvezeného množstva odpadu v príslušnom mesiaci, ktoré sa musí zhodovať so súpisom Objednávateľa. Fakturácia za mesiac december 2018 bude vystavená a zaslaná odberateľovi do 15. decembra 2018. Splatnosť faktúr v zmysle OPET je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Platba za plnenie bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe potvrdenej faktúry. Prílohou faktúry je uvedenie množstva odpadu, spôsobu zneškodnenia odpadu a osoby, ktorá ho zneškodnila.
Cena služby musí byť uvádzaná bez DPH aj s DPH
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Kritériom je najnižšia cena
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Požadujeme o zasielanie faktúr a dodacích listov priamo na adresu objednávateľa (odberné miesto)

Dukelská 3613/7, Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika

01.02.2018 08:00 — 31.12.2018 13:05

7 560,00 kg

2 268,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 13:11

17.01.2018 10:00

17.01.2018 10:15

20 min.

2 min.

 292
 13
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.01.2018 16:47 - Vstupná ponuka 2 268,00 Cena s DPH
17.01.2018 09:21 - Najvýhodnejšia ponuka 1 872,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03