Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018351

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:00
 •    Predkladanie ponúk
  18.01.2018 09:00
 •    Zrušenie zákazky
  18.01.2018 09:03

Z2018351

OF-153262

zrušená

Predmet zákazky

Nákup dopravných prostriedkov: traktor, čelný nakladač k traktoru, traktorový príves, štiepkovač.

Traktor s čelným nakladačom, traktorový príves, štiepkovač

 • 16700000-2 - Traktory/ťahače
 • 34223370-0 - Prívesy s vyklápaním
 • 34223300-9 - Prívesy
 • 16810000-6 - Časti poľnohospodárskych mechanizmov
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Nákup dopravných prostriedkov: traktor, čelný nakladač k traktoru, traktorový príves, štiepkovač.
Funkcia
Technika na triedený zber odpadov - traktor, ktorého súčasťou je nakladač , príves a štiepkovač
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Traktor, nový ks 1
Objem motora ccm 2 900 4 300
Menovitý výkon motora kW 55 71
počet valcov ks 4
Palivová nádrž - objem l 80 130
Maximálna rýchlosť km/hod 25 40
predný VH ot./min 540 1 000
počet prevodových stupňov počet 12 24
Hmotnosť traktora kg 2 700 3 350
Čelný nakladač k traktoru, nový ks 1
Čelný nakladač - výška zdvihu mm 3 300
Čelný nakladač - hmotnosť nakladača kg 330 520
Čelný nakladač - nosnosť nakladača kg 1 800 2 550
Čelný nakladač - uhol zaklápania stupeň 40 45
Čelný nakladač - uhol vyklápania stupeň 50 60
Traktorový príves, nový ks 1
Traktorový príves - Počet náprav ks 1
Traktorový príves - Užitočná nosnosť kg 4 000
Traktorový príves -Vlastná hmotnosť kg 1 000 1850
Traktorový príves - Výška bočníc mm 480
Traktorový príves - Rozmery: dĺžka mm 5 100
Traktorový príves - Rozmery: šírka mm 2 100
Traktorový príves - Rozmery: výška mm 1 400
Štiepkovač, nový ks 1
Štiepkovač - počet nožov ks 2
Štiepkovač - Otáčky vývodového hriadeľa ot/min 540-540E 1 000
Štiepkovač - veľkosť štiepky mm 5 12
Štiepkovač - Výkon m3/hod 4
Štiepkovač - Max. priemer štiepkovaného materiálu mm 180
Štiepkovač - Hmotnosť stroja kg 550
Štiepkovač - dĺžka cm 160
Štiepkovač -  šírka cm 160
Štiepkovač - výška cm 240
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
požiadavka na traktor motor kvapalinové chladenie, turbo
požiadavka na traktor hydraulický reverz radený pod zaťažením Power Shuttle alebo ekvivalent
požiadavka na traktor priame vstrekovanie, emisná norma STAGE IIIA, IIIB, IV alebo ekvivalent
požiadavka na traktor zadný trojbodový záves II. kategórie, elektronická kontrola otáčok
požiadavka na traktor parkovací zámok – brzda prevodových stupňov
požiadavka na traktor zadná uzávierka diferenciálu
požiadavka na traktor predná náprava s náhonom na kolesá cez kužeľové ozubené kolesá s olejovou náplňou, 2 hydraulické okruhy vzadu + 1 vpredu
požiadavka na traktor vývodový hriadeľ – elektrohydraulické vypýnanie
požiadavka na traktor vzduchom odpružené sedadlo s opierkami, nastaviteľný volant, klimatizácia, teleskopické spätné zrkadlá, zadný stierač a ostrekovač, zámok nádrže
požiadavka na traktor 2 pracovné svetla vpredu, 2 vzadu, vzduchové brzdy na príves 2 hadicové, otočné predné blatníky
požiadavka na čelný nakladač lopata na sypké materiály, odstavné nohy, EURO upinák, jednoduché pripojenie a odpojenie, tlmič rázov
požiadavka na čelný nakladač nakladač kompaktibilný s traktorom
požiadavka na traktorový príves Jedno okruhové vzduchové brzdy, Vyklápanie: trojstranné
požiadavka na štiepkovač vyfukovací komín otočný o 270 stupňov, trojbodový záves
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia.
Celý požadovaný tovar musí byť dodaný nový a nepoužitý.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny.
Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom, resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady (napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.) potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru.
Súčasťou dodávky traktora bude: a) platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR, b) 2 plnohodnotné kľúče c) zimné reťaze na všetky 4 kolesá.
Záruka na požadovaný dodaný traktor bez obmedzenia Mh je minimálne 24 mesiacov, na ostatný požadovaný dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis dodaného tovaru.
Dodávateľ nastúpi na vykonanie záručných prehliadok a opráv do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Vrátane kompletnej montáže čelného nakladača na požadovaný traktor.
Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy (presnú špecifikáciu dodaného tovaru) do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet spolu s vlastným návrhom na plnenie predmetu zmluvy, teda s presnou špecifikáciou tovaru, ktorý bude predmetom dodania - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý bude predmetom dodania, na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ (objednávateľ) oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.
Ide o zákazku spolufinancovanú z fondov EU (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov).
Účinnosť zmluvy uzavretej cez elektronické trhovisko, ktorá bude spolufinancovaná z fondov EU, je naviazaná na výsledky kontroly predmetného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa.
Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
V prípade nedodržania technických vlastností predmetu zákazky uvedených v technickej špecifikácii, osobitných požiadaviek na plnenie v objednávkovom formulári a omeškanie s termínom plnenia, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Rožkovany, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika

15.03.2018 08:00 — 31.05.2018 12:00

4,00 ks

80 398,00

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 14:00

18.01.2018 09:00

18.01.2018 09:15

20 min.

2 min.

 416
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 14:33 - Vstupná ponuka 80 397,60 Cena s DPH
12.01.2018 14:33 - Najvýhodnejšia ponuka 80 397,60 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03