Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766678

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 17:06
 •    Predkladanie ponúk
  12.12.2017 09:15
 •    Ukončenie zákazky
  12.12.2017 09:56
 •    Zazmluvnenie zákazky
  12.12.2017 10:10

Z201766678

OF-153931

zazmluvnená

42134943

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Žehrianska 9, Bratislava, 85107, SVK

35891866

CLEAN TONERY, s.r.o.

Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, SVK

Predmet zákazky

Originálne tonery do tlačiarní

toner, tonerové náplne

 • 30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov
 • 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • 30125100-2 - Tonerové náplne
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Originálne tonery do tlačiarní
Funkcia
Originálne tonerové náplne do tlačiarní, ktorými disponuje verejný obstarávateľ.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
HP CF410A - black - originál ks 4
HP CF411A - cyan - originál ks 4
HP CF412A - yellow - originál ks 4
HP CF413A - magenta - originál ks 4
HP CF226A - black - originál ks 6
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Požadujú sa originálne tonery (vyrobené priamo výrobcom periférnych zariadení HP) v zmysle odporúčaní výrobcu pre jednotlivé tlačiarne.
Predmetom obstarania nie sú repasované ani kompatibilné/alternatívne tonerové náplne.
Požaduje sa dodanie v originálnych neporušených obaloch priamo od výrobcu tlačiarní HP s ochrannou známkou originality.
Tonerové náplne musia spĺňať ISO/IEC certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu výťažnosť a archivovateľnosť.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa.
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa vrátane spätného odberu použitých, poškodených, resp. inak znehodnotených tonerov od verejného obstarávateľa a zabezpečenie ich ekologickej likvidácie.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ predloží zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy návrh vlastného plnenia.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu.
Súčasťou dodávky bude aj dodací list.
Skryté vady a zrejmé vady nezistené verejným obstarávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je verejný obstarávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a dôkladný popis vady.
Dodávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, verejný obstarávateľ má za to, že s opodstatnenosťou reklamácie dodávateľ súhlasí.
Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo na obale predmetu zmluvy nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Nedodržanie funkčnej či technickej špecifikácie predmet zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
V prípade podstatného porušenia zmluvy je verejný obstarávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Názov Upresnenie
Záručná doba Min. 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru

Žehrianska 9, Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika

15.12.2017 08:00 — 22.12.2017 15:00

1,00 sada

2 300,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 17:06

12.12.2017 09:15

12.12.2017 09:30

20 min.

2 min.

 529
 35
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
07.12.2017 10:15 - Vstupná ponuka 2 299,00 Cena s DPH
11.12.2017 21:44 - Najvýhodnejšia ponuka 2 294,40 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04