Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766673

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 16:25
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 12:30
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 13:16
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 13:30

Z201766673

OF-152566

zazmluvnená

00156582

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Matúškova 21, Bratislava - Nové Mesto, 83316, SVK

35891866

CLEAN TONERY, s.r.o.

Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, SVK

Predmet zákazky

Originály tonerov do laserových tlačiarní

Originály tonerov do laserových tlačiarní

 • 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Originály tonerov do laserových tlačiarní
Funkcia
na tlač dokumentov , tlač certifkátov a účtovných dokladov
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
original toner do HP  Laser Jet M1120MFP CB 435/436 A ks 1
original toner do HP LJ Pro MFP MS21dn F-9/FX-10 ks 11
HP laserJet M1005 MFP Q2612A ks 1
LJ Pro MFP 521 dn CE 255X ks 12
Canon MF 4870 dn CE 278A/LH278A ks 3
HP laser jet 1100 C 4092A ks 2
OKI MB 460 OKI 4379102 ks 8
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov Upresnenie
Originálne tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spľňajúce všetky znaky a normy výťažnosti originálneho balenia daného výrobcu.
Originálne tonerové náplne budú v originálnych baleniach nepoškodené, neporušené, nesmú byť repasované, ani vyrábané iným výrobcom ako ekvivalentné náhrady.
Tonerové kazety musia byť vyrobené výrobcami príslušných značiek uvedených v technickej špecifikácií tak, aby spľňali požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov týchto zariadení typu HP,OKI,Canon,Samsung.
Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar originálny, funkčný bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť - neodobrať t. j. znížiť predpokladané počty tonerov, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ak dodávateľ odmietne poskytnúť alebo neposkytne akúkoľvek časť plnenia predmetu zmluvy riadne a včas za ním uvedenú cenu,objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej zmluvnej ceny a predčasne ukončiť zmluvu v súlade s OPET.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s OPET objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu dodávateľa.
Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinnosti dodávateľa.
Objednávateľ po nesplnení uvedených požiadaviek: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoje povinnosti, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS, 3. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre ÚVO, v ktorej objednávateľ oznámi ÚVO, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností

Matúškova 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

14.12.2017 10:00 — 21.12.2017 16:00

38,00 ks

3 750,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 16:25

11.12.2017 12:30

11.12.2017 12:45

20 min.

2 min.

 528
 29
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 08:09 - Vstupná ponuka 3 750,00 Cena s DPH
11.12.2017 11:41 - Najvýhodnejšia ponuka 3 749,40 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04