Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766669

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:53
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 15:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 15:54
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 16:05

Z201766669

OF-153475

zazmluvnená

37961632

UNIVERZITA J. SELYEHO

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 94501, SVK

33768897

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava 5, 85101, SVK

Predmet zákazky

Papierové uteráky

čistiace prostriedky, hygienické prostriedky

 • 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
 • 39830000-9 - Čistiace výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Hygienické prostriedky
Funkcia
Prostriedky na zabezpečenie čistoty a hygieny
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Papierové uteráky /1 balenie 5000ks / balenie 20
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Papierové uteráky Skladané jednovrstvové papierové uteráky z recyklovaného papiera,
Papierové uteráky počet útržkov: 250, rozmery d x š: 25 x 23 cm, šírka: 23 cm, materiál: celulóza, farba: zelená, balenie: 20 ks
Papierové uteráky jendo balelenie obsahuje 5000 ks a požadované množstvo je 20 balení
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy
Dodávané množstvo - celok, dodanie tovaru nie je možné rozdeliť na časti
Ekvivalent - objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadovaný výrobok.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy.
Miesto dodania: Komárno
Pri ponúknutí ekvivalentu tovaru je dodávateľ povinný do 2 dní od účinnosti zmluvy doručiť objednávateľovi potvrdenie z autorizovanej štátnej skúšobne v slovenskom jazyku (na náklady dodávateľa), že ponúkaný tovar je ekvivalentom príkladom uvedeného tovaru. Nedoručenie uvedeného potvrdenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v Registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy

Hradná 2, Konferenčné centrum UJS, Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika

14.12.2017 08:00 — 15.12.2017 15:00

20,00 balenie

381,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:53

11.12.2017 15:00

11.12.2017 15:15

20 min.

2 min.

 413
 37
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
06.12.2017 16:00 - Vstupná ponuka 381,00 Cena s DPH
10.12.2017 13:21 - Najvýhodnejšia ponuka 223,20 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04