Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766667

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:43
 •    Predkladanie ponúk
  12.12.2017 08:30
 •    Ukončenie zákazky
  12.12.2017 09:12
 •    Zazmluvnenie zákazky
  12.12.2017 09:25

Z201766667

OF-151475

zazmluvnená

42077150

Spojená škola

Štefánikova 64, Bardejov, 08501, SVK

35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, SVK

Predmet zákazky

Združená dodávka plynu.

Zemný plyn, distribúcia plynu, preprava plynu.

 • 09123000-7 - Zemný plyn
 • 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Združená dodávka plynu.
Funkcia
Plnením podľa tejto zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje:
Dodať Objednávateľovi plyn do Odberného miesta Objednávateľa (ďalej "OM") v dohodnutom množstve, kvalite, čase uvedenom v Technických špecifikáciách a podľa ostatných Zmluvných špecifikácií.
Zabezpečiť pre Objednávateľa prepravu plynu, distribúciu plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM Objednávateľa pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej aj ako „Distribučné služby“).
Prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku za OM Objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Špecifikácia Odberných miest (ďalej "OM")
01. OM1
01.1 Identifikácia odberného miesta (POD kód) SKSPPDIS000910804793
01.2 Adresa odberného miesta Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
01.3 Začiatok plnenia 01.01.2018 0:00
01.4 Koniec plnenia 31.12.2019 0:00
01.5 Predpokladané množstvo odberu plynu na 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v kWh 90 000
01.6 Tarifa M6
01.7 Charakter odberu Kúrenie
02. OM2
02.1 Identifikácia odberného miesta (POD kód) SKSPPDIS020919000065
02.2 Adresa odberného miesta Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
02.3 Začiatok plnenia 01.01.2018 0:00
02.4 Koniec plnenia 31.12.2019 0:00
02.5 Predpokladané množstvo odberu plynu na 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v kWh 205 000
02.6 Tarifa M8
02.7 Charakter odberu Kúrenie
03. OM3
03.1 Identifikácia odberného miesta (POD kód) SKSPPDIS020918000024
03.2 Adresa odberného miesta Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
03.3 Začiatok plnenia 01.01.2018 0:00
03.4 Koniec plnenia 31.12.2019 0:00
03.5 Predpokladané množstvo odberu plynu na 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v kWh 105 000
03.6 Tarifa M7
03.7 Charakter odberu Kúrenie
04. OM4
04.1 Identifikácia odberného miesta (POD kód) SKSPPDIS000930020306
04.2 Adresa odberného miesta Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
04.3 Začiatok plnenia 01.01.2018 0:00
04.4 Koniec plnenia 31.12.2019 0:00
04.5 Predpokladané množstvo odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v kWh 450 000
04.6 Tarifa M8
04.6 Charakter odberu Kúrenie
05. Objednávateľ nie je oslobodený od spotrebnej dane
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
01. V tejto časti uvedené osobitné požiadavky na Plnenie PZ (ďalej „OPP“) tvoria súčasť Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej "VZP") a Osobitných ustanovení o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu (ďalej "OUEP"), ktoré sú uvedené v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
02. V prípade rozporu so VZP a OUEP majú tieto OPPPZ prednosť pred takými odlišnými ustanoveniami VZP a OUEP.
03. Príslušné odborné technické pojmy a terminológia sú prevzaté z OUEP.
04. Pre účely tejto zákazky Špecifikácie sú požiadavky objednávateľa, uvedené v častiach Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky, Funkčná špecifikácia predmetu zákazky, Technická špecifikácia predmetu zákazky a Osobitné požiadavky na plnenie.
05. Pre účely tejto zákazky Zmluvné špecifikácie sú požiadavky objednávateľa, uvedené v časti Zmluvné podmienky.
Predmet zmluvy.
06. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Plnenie podľa požiadaviek uvedených v Špecifikáciách a Zmluvných špecifikáciách a v súlade predpismi uvedenými v OUEP čl. I bod 1.3.
07. Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa vypočíta podľa vyhlášky MH SR č. 269/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
08. Dodávateľ garantuje kontinuitu dodávky plynu od dohodnutého dňa začatia dodávky po celú dobu trvania Zmluvy, okrem prípadov prerušenia distribúcie plynu a prípadov Vyššej moci.
09. Kvalita Plnenia sa riadi Energetickými predpismi.
10. Pre účely tejto zákazky je pojem druh tarify použitý ako označenie integrovanej ceny, ktorý je pre každé OM zvolený odberateľom podľa príslušných odberových pomerov, resp. objemu spotreby plynu a akceptovaný dodávateľom plynu.
Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy.
11. Miestom Plnenia podľa Zmluvy sú OM Objednávateľa, pripojené do sústavy alebo siete príslušného prevádzkovateľa, definovaným v Špecifikáciách príslušným POD kódom.
12. Zmluvné obdobie dodávky plynu do OM Objednávateľa je obdobie uvedené v Špecifikáciách pre každé OM zvlášť.
13. Dodávka plynu je považovaná za opakované Plnenie poskytované Dodávateľom Objednávateľovi. Obdobie opakovanej dodávky Plnenia je dohodnuté v súlade s čl. VI bod 6.2 OUEP ako jednomesačné.
14. Odpočtové obdobie je obdobie od vykonania jedného odpočtu odberu plynu po nasledujúci odpočet. Odpočet odberu plynu vykonáva PDS minimálne v intervaloch stanovených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Cena.
15. Cena za Plnenie je stanovená v súlade s čl. V ods. 1 a ods. 2 OUEP ako celková cena za dodávku plynu vrátane všetkých s tým súvisiacich Distribučných a prepravných služieb počas Zmluvného obdobia, vrátane DPH ak dodávateľ je platcom DPH a spotrebnej dane, a to s prihliadnutím na Špecifikáciu
alebo Zmluvnú špecifikáciu Plnenia, t.j. najmä na vyčíslené predpokladané množstvo objemu plynu, dĺžku trvania Zmluvného obdobia a zvolenú pásmovú tarifu pre konkrétny druh Plnenia, spolu za všetky odberné miesta objednávateľa uvedené v Špecifikáciách.
16. Dodávateľ predloží do 7 dní od uzatvorenia zmluvy Cenník plnenia podľa ktorého stanovil Cenu plnenia do svojej ponuky.
17. Tento Cenník plnenia bude obsahovať pre každú použitú tarifu jednotkové ceny za všetky časti plnenia, uvedené v časti Funkčná špecifikácia, sadzbu spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach a ak uchádzač je platcom DPH aj sadzbu DPH v % .
18. Cenník plnenia, bude obsahovať pre každú použitú Tarifu jednotkové ceny za všetky časti Plnenia, v členení na: fixné mesačné platby v EUR/mesiac a ceny za odobratý plyn v EUR/kWh, v súlade s rozhodnutím URSO platným pre rok 2017.
Platobné a fakturačné podmienky.
19. Vyúčtovacím obdobím, za ktoré vykonáva PDS odpočet určeného meradla, je kalendárny mesiac, alebo rok. Vyúčtovacie obdobie určuje PDS.
20. Fakturačným obdobím za dodávku Plnenia je mesačne.
21. Dodávateľ je oprávnený v priebehu fakturačného obdobia požadovať od Objednávateľa za opakovanú dodávku Plnenia preddavkové platby, a to vo výške a počte platieb uvedených nižšie. Obdobie opakovanej dodávky Plnenia je dohodnuté ako jednomesačné.
22. Bez ohľadu na povahu OM Objednávateľa (OM Objednávateľa s mesačným/ročným odpočtom odberu Plnenia), je výška preddavkových platieb na úhrady Ceny za opakované dodanie Plnenia, vrátane DPH a spotrebnej dane podľa Zákona o spotrebných daniach, určená mesačne.
23. Predpokladaná cena mesačnej dodávky Plnenia za OM1, OM2, OM3 a OM4 je pritom stanovená ako alikvotná časť predpokladaného množstva Plnenia, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac Zmluvného obdobia.
24. Faktúra za opakované dodávky vystavená Dodávateľom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
25. Vyúčtovacia faktúra je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
26. Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
Povinnosti Dodávateľa.
27. Pokiaľ je Zmluva na dodávku plynu uzatváraná bez zmeny dodávateľa plynu, v zmysle Energetických predpisov, do OM Objednávateľa Dodávateľ do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, predloží Objednávateľovi platné Rozhodnutie ÚRSO
na predmet podnikania Plynárenstvo, v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky, prípadne doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku zemného plynu, podľa platnej legislatívy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
28. Pokiaľ je Zmluva na dodávku plynu uzatváraná v súvislosti so zmenou dodávateľa plynu v zmysle Energetických predpisov, predloží Dodávateľ Objednávateľovi v lehote najneskôr do 7 dní platnú zmluvu na roky 2018-2019 uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete,
prípadne čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že začal rokovanie o uzatvorení zmluvy na roky 2018-2019 s prevádzkovateľom distribučnej siete o prístupe do distribučnej siete, o distribúcií zemného plynu a poskytovaní podporných služieb v plynárenstve do OM Objednávateľa.
29. Porušenie povinnosti podľa bodu 28 sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
30. Dodávateľ poskytne najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom plnenia:
- platobné údaje potrebné na úhradu preddavkových platieb na úhradu Ceny za opakované dodanie Plnenia,
- webovú adresu na webovom sídle dodávateľa, na ktorej má zverejnené informácie podľa čl. IX OUEP najneskôr do 7 dní od uzatvorenia zmluvy,
- poučenie o spôsobe doručovania písomností,
- poučenie o mieste, spôsobe a lehote, na ktorých objednávateľ bezodkladne ohlási zistené skutočnosti podľa čl. X body 10.3 a 10.4 OUEP,
- poučenie o mieste, spôsobe a lehote, na ktorých objednávateľ má uplatniť reklamáciu podľa čl. XI OUEP,
- poučenie o mieste, spôsobe a lehote, na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
31. Skutočná spotreba zemného plynu bude vyhodnotená v rozsahu 50 % - 150 % z celkovej spotreby zemného plynu za zmluvné obdobie, uvedenej v časti Špecifikácia.

Štefánikova 64, Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika

01.01.2018 00:00 — 31.12.2019 00:00

850 000,00 kW

73 500,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

06.12.2017 15:43

12.12.2017 08:30

12.12.2017 08:45

20 min.

2 min.

 271
 20
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 19:59 - Vstupná ponuka 61 010,00 Cena bez DPH
11.12.2017 19:59 - Najvýhodnejšia ponuka 61 010,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04