Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766661

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:24
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 15:30
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 16:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 16:20

Z201766661

OF-153898

zazmluvnená

00306525

Mesto Komárno

Nám. gen. Klapku 1, Komárno, 94501, SVK

36320439

Daffer spol. s r. o.

Včelárska 1, Prievidza, 97101, SVK

Predmet zákazky

Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času_141

dekoračné siete, koberec, plastelina, penovka, temperové farby

 • 37520000-9 - Hračky
 • 39531000-3 - Koberce
 • 39531400-7 - Kobercovina
 • 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času
Funkcia
Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Sada dekoračných sietí - 5 ks sada 1
Koberec ruky - nohy ks 1
Koberec sada ks 1
Plastelina Jovi 10x150g ks 5
Penovka gumový papier A4 ks 2
Temperové farby 1000ml - sada sada 1
Obrie človeče nehnevaj sa ks 1
Penové kocky - súprava ks 2
Kreatívny jumbo hobby kufrík ks 5
Slovensko anglický - anglicko slovenský slovník ks 1
Anglicko - maďarský slovník ks 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Centrum voľného času Komárno, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno, Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika

13.12.2017 15:22 — 15.12.2017 15:22

1,00 cely predmet zákazky

685,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:24

11.12.2017 15:30

11.12.2017 15:45

20 min.

2 min.

 463
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 10:49 - Vstupná ponuka 682,20 Cena s DPH
11.12.2017 10:49 - Najvýhodnejšia ponuka 682,20 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04