Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766660

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:19
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 09:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 09:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 09:50

Z201766660

OF-148841

zazmluvnená

37886851

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa, 06401, SVK

36679607

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

Školská 428, Batizovce, 05935, SVK

Predmet zákazky

Transportný vozík pre kojencov - dvojpolicový

transport, vozík, kojenec

 • 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
 • 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Mobilné trojdielne kreslo pre kardiakov
Funkcia
Transportný vozík pre kojencov - dvojpolicový
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Vnútorná šírka cm 52 62
Vnútorná dĺžka cm 112
Celková nosnosť kg 100 150
Priemer koliesok mm 125 130
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Materiál oceľ
Kolieska 4x antistatické, otočné kolieska z toho 2 s brzdou
Polica 2x umývateľná, dezinfikovateľná polica s bočnicami na všetkých stranách
Príslušenstvo 8x plastový rohový nárazník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČASTÍ práškovými vypaľovacími farbami
ES vyhlásenie zhody Áno
Osvedčenie/certifikát o odbornom vyškolení servisného technika Áno
Ilustračné foto v prílohe
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia personálu
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy
Doba splatnosti faktúry: 60 dní
Transportný vozík pre kojencov "nový" nepoužívaný, rok výroby: 2017
Záručná doba min. 24 mesiacov
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy alebo VZP podstatným spôsobom.
Za podstatné porušenie zmluvy bude objednávateľ považovať aj nedodanie predmetu podľa špecifikácie a v dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných zmluvných špecifikácií.
V prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé plnenie riadne a včas podľa zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % ceny plnenia predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.
Názov Upresnenie
Dodávateľ predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy objednávateľovi Vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovaní zhody výrobkov. Porušenie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
V prípade ak dodávateľ predkladá Vyhlásenie o zhode, v ktorom sa odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého Vyhlásenia o zhode a dodávateľ ich predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy. Porušenie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Objednávateľ požaduje do 5 dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre ponúkaného tovaru, s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia tovaru Porušenie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo poštou), či predložené doklady a dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie. V prípade potreby si objednávateľ vyhradzuje právo fyzického obhliadnutia ponúkaného tovaru v rámci SR pre potreby posúdenia technicko-medicínskych parametrov.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za závažné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
Obstarávateľ pripúšťa možnosť ekvivalentného výrobku len v prípade ak ponúkaný výrobok má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne funkčné parametre a technické, úžitkové vlastnosti.
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika

14.12.2017 15:15 — 19.01.2018 15:15

1,00 ks

1 250,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:19

11.12.2017 09:00

11.12.2017 09:15

20 min.

2 min.

 371
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 08:30 - Vstupná ponuka 1 249,20 Cena s DPH
11.12.2017 08:30 - Najvýhodnejšia ponuka 1 249,20 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04