Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766659

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:19
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 15:08
 •    Zrušenie zákazky
  11.12.2017 15:11

Z201766659

OF-153896

zrušená

Predmet zákazky

Stavebnice pre centrum voľného času_141

lego, stavebnice

 • 37520000-9 - Hračky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Lego pre centrum voľného času
Funkcia
Lego pre centrum voľného času
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Lego č. 41314 ks 1
Lego č. 41318 ks 1
Lego č. 41311 ks 1
Lego č. 41316 ks 2
Lego č. 41148 ks 1
Lego č. 60138 ks 1
Lego č. 60160 ks 1
Lego č. 60139 ks 1
Lego č. 60148 ks 2
Lego č. 60137 ks 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Centrum voľného času v Komárne, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno, Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika

12.12.2017 15:55 — 15.12.2017 15:15

1,00 cely predmet zákazky

435,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:19

11.12.2017 15:08

11.12.2017 15:23

20 min.

2 min.

 157
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04