Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766657

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:12
 •    Predkladanie ponúk
  12.12.2017 14:00
 •    Zrušenie zákazky
  12.12.2017 14:03

Z201766657

OF-153927

zrušená

Predmet zákazky

CD-R média s potlačou - 700 MB, min. 52x

informatika, zálohovanie súborov

 • 30234300-1 - Kompaktné disky (CD)
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. CD-R média s potlačou - 700 MB, min. 52x
Funkcia
Archivácia súborov
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
CD-R média s potlačou - 700 MB, min. 52x ks 5000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
CD-R 700 MB, min. 52x
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ vyžaduje vyloženie tovaru na miesto určenia - chodba.
Pri uplatnení reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Fakturácia sa bude realizovať po uskutočnení jednotlivých dodávok, súčasťou dodávky tovarov musí byť dodací list. Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na číslo zmluvy z EKS.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že tovar nebude spĺňať všetky požiadavky v súlade so všeobecnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky.

Československej armády 20, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika

19.12.2017 15:00 — 21.12.2017 15:00

5 000,00 ks

450,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

06.12.2017 15:12

12.12.2017 14:00

12.12.2017 14:15

20 min.

2 min.

 576
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 21:30 - Vstupná ponuka 450,00 Cena bez DPH
11.12.2017 21:30 - Najvýhodnejšia ponuka 450,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04