Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766654

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:06
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 16:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 16:48
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 17:00

Z201766654

OF-153876

zazmluvnená

151564

DataCentrum

Cintorínska 5, Bratislava, 81488, SVK

36654132

DIGMIA s.r.o.

Lazaretská 12, Bratislava, 81108, SVK

Predmet zákazky

Podpora produktov RED HAT na 1 rok

Podpora produktov RED HAT

 • 72261000-2 - Softvérové podporné služby

Služba

Položky opisného formulára
 1. Podpora produktov RED HAT na 1 rok
Funkcia
Zabezpečenie prevádzky systémov RED HAT
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) (RH00004) ks 20
Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support (RH00005) ks 1
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (RH00002) ks 6
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
status účastníka na úrovni min. Red Hat Ready Partner (záruka kompetencií a certifikácií pre požadovaný typ supportu)
prístup k podpore Red Hat poskytovanej priamo výrobcom - Red Hatom bez sprostredkovateľov áno
sprístupnenie služby (Red Hat subskripcie) priamo na účte objednávateľa s požadovaným kódom áno
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Dodávateľ je podľa obchodného alebo iného registra oprávnený dodať predmet zákazky.
Dodávateľ je v čase uzavretia zmluvy zapísaný v Registri partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR.
Dodávateľ predloží objednávateľovi do sídla organizácie do 7 dní od účinnosti zmluvy úradne overený certifikát o obchodnom partnerstve so spoločnosťou Red Hat platný v čase uzavretia zmluvy, minimálne na úrovni Red Hat Ready Partner.
Nedodržanie predchádzajúcich povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností Dodávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Poskytovateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Platba na rok vopred, po zahájení poskytovania podpory. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia.
Vzhľadom na používané SW a HW vybavenie nie je možné predložiť variantné riešenie.

Cintorínska 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika

14.12.2017 15:05 — 06.12.2018 15:05

27,00 ks

29 474,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:06

11.12.2017 16:00

11.12.2017 16:15

20 min.

2 min.

 484
 24
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
06.12.2017 15:35 - Vstupná ponuka 29 400,00 Cena s DPH
07.12.2017 12:36 - Najvýhodnejšia ponuka 29 340,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04