Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766651

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:02
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 09:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 10:16
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 12:43

Z201766651

OF-153840

zazmluvnená

36126624

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 91101, SVK

36556050

ITSK, s.r.o.

Zelená 29, Nitra, 94905, SVK

Predmet zákazky

Ceny do súťaží

prenosný počítač, osobný počítač, notebook, tablet, softver, výpočtová technika, elektronická čítačka kníh

 • 30213100-6 - Prenosné počítače
 • 30213200-7 - Tabletový počítač
 • 31710000-6 - Elektronické zariadenia
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Notebook - model: DELL XPS 13 alebo ekvivalent
Funkcia
Spotrebná elektronika určená ako cena do súťaží
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Notebook - model: DELL XPS 13 alebo ekvivalent ks 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Procesor Intel Core i7-7500U
Displej 13.3" LED 1920x1080 IPS
Operačná pamäť RAM 8 GB DDR3
Pevný disk SSD 256GB
Grafická karta Intel HD Graphics 620
Bezdrôtové pripojenia WiFi 802.11ac Bluetooth 4.0
Sieťové rozhranie Integrovaná sieťová karta Ethernet
Porty a konektory 2x USB 3.0 (3.1 gen 1), 1x Thunderbolt
Rozširujúce sloty Čítačka pamäťových kariet SD
Klávesnica slovenská
Predinštalovaný OS Windows 10
 2. Tabletový počítač
Funkcia
Spotrebná elektronika určená ako cena do súťaží
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Tabletový počítač ks 4
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Procesor 3jadrový alebo 4jadrový procesor
Displej uhlopriečka 9.6"
Operačný Systém Android
Pamäť 8GB
Veľkost RAM pamäte 1GB
Zadná kamera 5 Megapixlová
Predná kamera 2,0 Megapixlová
Komunikácia Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Batéria výdrž 8 hodín
Farba Biela/šedá/čierna/
Príslušenstvo Kábel s konektormi USB, Adaptér napájania USB
 3. Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 2015 alebo ekvivalent
Funkcia
Spotrebná elektronika určená ako cena do súťaží
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 2015 alebo ekvivalent ks 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Displej podsvietený, dotykový, E-Ink, 6 "
Rozlíšenie displeja 1448 x 1072 px
Vnútorná pamäť 4096 MB
Wi-Fi Áno
Hmotnosť 205 g
Podpora PDF Áno
Príslušenstvo USB kábel
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Zmluvná cena v sebe zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia predmetu plnenia, balenie, prípadné poistenie prepravy a clo.
Uviesť celkovú (konečnú) cenu v Eur za celý predmet zákazky (uviesť sadzbu bez DPH/s DPH).
Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy rozpis jednotkových cien s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta a zároveň predloží objednávateľovi e-mailový a telefonický kontakt osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktoré je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletného tovaru, neprevziať takýto tovar.
Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.
Pokiaľ objednávateľ preukáže, že predkladaný tovar nespĺňa požadované špecifikácie, bude sa toto považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
V prípade, že dodávateľ nedodrží technickú špecifikáciu podľa popisu predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Na predmet zmluvy bude vystavená faktúra, ktorú dodávateľ doručí spolu s tovarom na miesto plnenia. Fakturačné údaje budú poskytnuté dodávateľovi v spojitosti s miestom dodania. Zároveň dodávateľ doručí aj Dodací list.
Splatnosť faktúry je 30 dní. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek s DPH a bez DPH a musí byť vystavená najneskôr do 15.12.2017.
Dodávateľ je oprávnený faktúrovať len skutočne dodaný predmet zmluvy.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, originálne zabaleného a nepoužitého tovaru.
Ekvivalenty sú prípustné.
Dodávateľ súčasne s dodávkou predmetu plnenia dodá návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
Nedodržanie technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení).
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika

13.12.2017 14:00 — 15.12.2017 14:00

8,00 ks

5 056,44

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:02

11.12.2017 09:00

11.12.2017 09:15

20 min.

2 min.

 1026
 79
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
07.12.2017 09:24 - Vstupná ponuka 5 056,44 Cena s DPH
11.12.2017 08:39 - Najvýhodnejšia ponuka 5 056,43 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04