Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766648

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 14:50
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 10:46
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 11:00

Z201766648

OF-153894

zazmluvnená

34014721

NOVOVITAL

Hlavné námestie 7, Nové Zámky, 94035, SVK

35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, SVK

Predmet zákazky

Dodávka zemného plynu

zemný plyn

 • 09123000-7 - Zemný plyn
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Dodávka zemného plynu
Funkcia
Pravidelná dodávka zemného plynu vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa.
Prevzatie zodpovednosti za odchýlky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedených spotrebných miest počas doby platnosti zmluvy.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Predpokladaný objem zemného plynu počas doby uzavretia zmluvy - maloodber kWh 813 050
Predpokladaný objem zemného plynu počas doby uzavretia zmluvy - stredný odber kWh 790 000
1. odberné miesto - maloodber - č. 4100028519 kWh 65 000
2. odberné miesto - maloodber - č. 4100028695 kWh 168 000
3. odberné miesto - maloodber - č. 4100028703 kWh 16 000
4. odberné miesto - maloodber - č. 4100028730 kWh 31 000
5. odberné miesto - maloodber - č. 4100029196 kWh 116 000
6. odberné miesto - maloodber - č. 4100029204 kWh 50
7. odberné miesto - maloodber -č. 4100027761 kWh 17 000
8. odberné miesto - maloodber -č. 4101588814 kWh 400 000
9. odberné miesto - stredný odber - č. 4101455504 kWh 790 000
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony, vrátane plynulej dodávky a distribúcie zemného plynu, súvisiace so zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde.
2. Dodávateľ garantuje zabezpečenie pravidelnej dodávky plynu do uvedených odberných miest. Akékoľvek prerušenie dodávky plynu v rozpore s touto zmluvou a platnou právnou legislatívou SR a EÚ v oblasti energetiky je dôvodom na zrušenie zmluvy.
3. Dodávateľ garantuje prevzatie zodpovednosti za odchýlku v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete pri dodávke plynu do uvedených odberných miest. Nedodržanie tohto záväzku/garancie je dôvodom na zrušenie zmluvy.
4. Cena za 1 kWh plynu bude vypočítaná tak, že sa vydelí celková ponúknutá cena s DPH predpokladaným množstvom odberu plynu za obdobie 12 mesiacov.
5. Takto vypočítaná cena za 1 kWh bude základom pre vystavenie zálohovej mesačnej faktúry.
6. Objem mesačne faktúrovaného plynu sa vypočíta tak, že predpokladaný 12 mesačný odber plynu sa vydelí číslom 12, t.j. počtom mesiacov na ktoré je zmluva uzavretá.
7. Dodávateľ zemného plynu bude pravidelne 1x mesačne fakturovať podľa vyššie uvedených pravidiel cenu s DPH za predpokladané mesačné množstvo zemného plynu.
8. Splatnosť všetkých mesačných faktúr bude 20. deň mesiaca, v ktorom bol zemný plyn dodaný.
9. Vyúčtovanie skutočnej spotreby zemného plynu sa bude vykonávať vždy ku 31.10. príslušného kalendárneho roku.
10. Celková vyúčtovacia faktúra spotreby zemného plynu bude vystavená vždy podľa jeho skutočného odberu ku dátumu uvedenému v bode č.9 so zohľadnením uhradených mesačných faktúr.
11. Celková vyúčtovacia faktúra odberu zemného plynu bude splatná 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k celkovému vyúčtovaniu odobratého zemného plynu.
12. Zmluvná cena je výsledkom elektronickej aukcie a počas lehoty plnenia sa nesmie zvyšovať. Dodávateľ nesmie účtovať žiadne fixné poplatky za odberné miesta, ani žiadne iné poplatky.
13. V cene za jednotku zemného plynu sú zahrnuté všetky poplatky za súvisiace služby, napr. spotrebnú daň, DPH, distribučné poplatky, straty na distribúcii, odvod do národného jadrového fondu, prevádzka systému a pod.
14. Dodávateľ prehlasuje, že do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, kde bude uvedený cenový rozpis osobitne za každú zložku predmetu zmluvy, ktorú dodávateľ uplatňuje podľa bodu 13. tejto zmluvy.
15. V návrhu bude uvedená cena v členení: za dodanú jednotku 1kWh, resp.1 m3 zemného plynu, za prepravu 1kWh zemného plynu, za distribúciu 1kWh zemného plynu, za služby dodávateľa na 1kWh zemného plynu (ak sa účtuje iná zložka, požaduje sa presne uviesť jej názov, jednotku a cenu za jednotku).
16. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s predpokladom dodávky od 01.01.2018 do 31.12.2018 a zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzavretá.
17.Cena musí obsahovať všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za dodávku plynu, distribúciu plynu, prepravu plynu, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty - t.j. cenu konečnú, ktorú zaplatí odberateľ za dodávku predpokladaného množstva zemného plynu.
18. V prípade, ak dôjde k zmene platnej DPH, zmene sadzby spotrebnej dane, alebo k zavedeniu iných daní alebo poplatkov legislatívou SR, ktoré nie sú uplatňované v čase uzavretia zmluvy, dodávateľ upraví cenu za 1kWh zemného plynu o príslušnú čiastku.
19. Dodávateľ sa zaväzuje účtovať ceny za distribučné služby a prepravu podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO, dodávateľ je oprávnený v prípade zmeny cien týchto služieb upraviť faktúrované ceny v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO, k týmto cenám bude pripočítaná platná sadzba DPH.
20. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú pri plnení zmluvy riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť energetiky (energetické predpisy), najmä zákonom č. 250/2012 Z.z., zákonom č.251/2012 Z.z., vyhláškou č.24/2013 Z.z. , vyhláška č. 223/2016 Z. z. a ďalšími predpismi s nimi súvisiacimi.
21.Dodávateľ nie je oprávnený sankcionovať objednávateľa za odber menšieho, alebo väčšieho množstva zemného plynu ako je predpokladané celkové množstvo plynu, alebo z tohto dôvodu zmeniť výšku ceny za dodávku zemného plynu.
Názov Upresnenie
Začiatok plnenia zmluvy 01.01.2018
Koniec plnenia zmluvy 31.12.2018

Hlavné námestie 7, Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika

01.01.2018 14:47 — 31.12.2018 14:47

1,00 ks

59 000,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

06.12.2017 14:50

11.12.2017 10:00

11.12.2017 10:15

20 min.

2 min.

 132
 14
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 09:22 - Vstupná ponuka 58 479,00 Cena bez DPH
11.12.2017 09:51 - Najvýhodnejšia ponuka 58 470,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04