Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766647

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 14:58
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 15:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 15:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 15:50

Z201766647

OF-153893

zazmluvnená

31811493

Základná škola Dr. Jozefa Dérera

Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky, 90101, SVK

45860637

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7, Bratislava, 81108, SVK

Predmet zákazky

Dodávka zemného plynu

zemný plyn, distribúcia plynu, preprava plynu

 • 09123000-7 - Zemný plyn
 • 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Dodávka zemného plynu
Funkcia
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu v kategórii - maloodber a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb do odberných miest odberateľa počas celého zmluvného obdobia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Predpokladaná celková spotreba na celé zmluvné obdobie pre všetky uvedené odberné miesta kWh 1 216 050
Počet odberných miest počet 4
Predpokladaná spotreba - OM č. 4100005883, POD SKSPPDIS000110107935, Gen. M.R. Štefánika 7, tarifa M8 kWh 650 000
Predpokladaná spotreba - OM č. 4100005893, POD SKSPPDIS000110107936, Gen. M.R. Štefánika 7, tarifa M1 kWh 50
Predpokladaná spotreba - OM č. 4100012721, POD SKSPPDIS000110107131, Gen. M.R. Štefánika 7, tarifa M2 kWh 30 000
Predpokladaná spotreba - OM č. 4100012732, POD SKSPPDIS000110107132, Gen. M.R. Štefánika 7, tarifa M7 kWh 536 000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Začiatok plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta) 01.01.2018
Koniec plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta) 31.12.2019
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. V tejto časti uvedené osobitné požiadavky na plnenie predmetu zmluvy tvoria súčasť Všeobecných zmluvných podmienok pre EKS (ďalej len "VZP") a Osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu (ďalej len "OUEP"), ktoré sú uvedené v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska (OPET).
2. V prípade rozporu so VZP a OUEP majú tieto osobitné požiadavky na plnenie predmetu zmluvy prednosť pred takými odlišnými ustanoveniami VZP a OUEP.
3. Predmet zmluvy:
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať zemný plyn do odberných miest za podmienok dohodnutých v zmluve, VZP a OUEP.
3.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pravidelnú dodávku zemného plynu do všetkých špecifikovaných odberných miest odberateľa po celú dobu trvania zmluvy, okrem prípadov prerušenia distribúcie plynu a prípadov vyššej moci.
3.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa prepravu plynu, distribúciu plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej sú odberné miesta odberateľa pripojené a ostatné súvisiace služby (Distribučné služby).
3.4 Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do odberných miest odberateľa vrátane distribúcie a prepravy aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania právnych predpisov.
3.5 Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku spotreby vo všetkých jeho odberných miestach.
3.6 Predpokladaná celková spotreba na celé zmluvné obdobie (24 mesiacov) pre všetky uvedené odberné miesta (OM) je uvedená v Technickej špecifikácii. Predpokladaná spotreba je odvodená od spotreby jednotlivých odberných miest za predchádzajúci kalendárny rok. Dodávateľ berie na vedomie že skutočne odobraté množstvo plynu sa môže v konečnom dôsledku líšiť.
4. Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy:
4.1 Miestom plnenia sú špecifikované odberné miesta odberateľa. Technické údaje a identifikácia odberných miest objednávateľa (číslo odberného miesta, POD kód) sú uvedené v Technickej špecifikácii.
4.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 24 mesiacov. Zmluvné obdobie dodávky plynu do všetkých odberných miest odberateľa je uvedené v Technickej špecifikácii.
5. Cena:
5.1 Cena za plnenie je stanovená v súlade s čl. V. OUEP ako celková cena, ktorá musí zahŕňať cenu za dodávku plynu vrátane ceny a nákladov za prevzatie zodpovednosti za odchýlku, ceny za distribučné služby (prepravu plynu, distribúciu plynu, systémové služby a ostatné regulované položky), spotrebnú daň, počas celého zmluvného obdobia, vrátane DPH.
5.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči odberateľovi uplatňovať sankcie v prípade neodobratia ako aj prekročenia predpokladaného množstva objednaného zemného plynu. Uvedené nevylučuje možnosť uplatnenia sankcie podľa čl. VI ods. 6.11. Osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu.
5.3 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu a poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami ÚRSO.
6. Platobné a fakturačné podmienky:
6.1 Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku.
6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia odberateľovi.
6.3 Ak vzniknú pri fakturácii chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnych konštánt, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., má odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
6.4 Ostatné platobné a fakturačné podmienky - v súlade s ustanoveniami čl. VI OUEP.
7. Povinnosti dodávateľa:
7.1 Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy na EKS dodávateľ predloží: Platné Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/ 2012 Z.z.v rozsahu predmetu zákazky, prípadne doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku zemného plynu.
7.2 Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy na EKS dodávateľ predloží: Platnú zmluvu uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete na celé obdobie plnenia zákazky, prípadne čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že začal rokovanie o uzatvorení zmluvy na toto obdobie s prevádzkovateľom distribučnej siete o prístupe do distribučnej siete, o distribúcii zemného plynu a poskytovaní podporných služieb v plynárstve.
7.3 Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy na EKS dodávateľ predloží: Podrobný rozpočet - štruktúru ceny t. z . podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek, podľa ktorých stanovil cenu plnenia vo svojej ponuke. Z predloženého výpočtu musia byť jednoznačné všetky sadzby (€/mesiac, €/kWh), ktoré tvoria zmluvnú cenu, za použitú tarifu.
7.4 Všetky vyžadované doklady, uvedené v bode 7.1 až 7.3 dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote do 7 dní od uzatvorenia zmluvy na EKS formou originálu alebo úradne osvedčenej kópie.
7.5 Porušenie povinností podľa bodu 7. (v rozsahu 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4) sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
8. Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení špecifikovaných odberných miest odberateľa v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia.
9. Kúpna zmluva, VZP a OUEP majú prednosť pred všeobecnými zmluvnými podmienkami, resp. inými predpismi Dodávateľa.
10. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky alebo povinnosti uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ulica gen. M. R. Štefánika 7, Malacky, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika

01.01.2018 00:00 — 31.12.2019 23:59

1 216 050,00 kWh

57 000,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 14:58

11.12.2017 15:00

11.12.2017 15:15

20 min.

2 min.

 273
 3
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 14:33 - Vstupná ponuka 57 000,00 Cena s DPH
11.12.2017 14:50 - Najvýhodnejšia ponuka 56 997,72 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04