Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761206

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 15:38
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 16:00
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 17:32
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 17:45

Z201761206

OF-150334

zazmluvnená

00397768

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice, 04180, SVK

50272659

NAL s.r.o.

Veľký Folkmar 103, Veľký Folkmar, 05551, SVK

Predmet zákazky

Odborné prehliadky a skúšky elektro-zariadení

odborné prehliadky, skúšky

 • 71632000-7 - Technické skúšky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Služba

Položky opisného formulára
 1. Zistenie stavu oceľovoplechového rozvádzača alebo jadra
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 258
 2. Zistenie stavu el.okruhu do 5 vývodov bezpečnostnostného priestoru (BP)
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 1880
 3. Zistenie stavu svetelného spotrebiča BP
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 2544
 4. Zistenie stavu tepelného spotrebiča do 10 kW BP
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 16
 5. Zistenie stavu motora do 5 kW BP
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 134
 6. Meranie izolačného odporu prívodu
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 688
 7. Meranie izolačného odporu celého rozvádzača
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 600
 8. Meranie izolačného odporu na okruhoch do 5-tich vývodov
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 2852
 9. Meranie izolačného odporu spotrebiča
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 328
 10. Meranie impedencie vypínacej smyčky
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 8952
 11. Meranie zemného prechodového odporu uzemnením
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 199
 12. Meranie zemného prechodového odporu ochranných vodičov
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 199
 13. Meranie prechodových odporov alebo pospojovaní
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 5950
 14. Meranie napätia, prúdu, príkonu a výkonu
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo meraní 663
 15. Zistenie cieľa neoznačených okruhov a označených okruhov
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 801
 16. Zistenie a kontrola vypínania schopnosti prístroja
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 1788
 17. Demontáž a montáž krytu rozvádzača
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 258
 18. Demontáž a montáž krytu elektrického prístroja, spotrebiča, krabice
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 589
 19. Demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
 20. Stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzačov
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 258
 21. Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 258
 22. Opätovné zapnutie zariadenia a vizuálna  kontrola chodu
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 258
 23. Preverenie následnosti fáz
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 613
 24. Kontrola dimenzie vedenia pri skrate
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 1755
 25. Označenie vypnutého elektrického zariadenia tabuľkami
Funkcia
Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 293
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. odvolávajúc sa na STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN EN 62305-3 (STN 34 1390) a STN 34 1391 .
Odborné prehliadky a skúšky požadujeme vykonať v týchto termínoch: 1.etapa: v termíne november - december 2017, 2.etapa: v termíne január - marec 2018 fakturovať požadujeme po vykonaní prác po jednotlivých etapách
Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy objednávateľovi kópiu oprávnenia na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.).
Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť podrobný rozpočet jednotlivých položiek vrátane dopravy na miesto plnenia a ceny za vyhotovenie správ do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Súčasťou poskytovaných služieb a činností je aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúr, t.j. Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške , ktoré budú odsúhlasené a podpísané zodpovednou kontaktnou osobou objednávateľa.
Požaduje sa predložiť k faktúre / alebo vo faktúre / podrobný rozpis ceny za jednotlivé položky, cena bez DPH, DPH, cena s DPH a cena spolu vrátane dopravy a ostatných nákladov na miesto plnenia.
Dodávateľ je povinný dohodnúť presný termín výkonu prác so zodpovedným pracovníkom príslušného miesta plnenia a po príchode na miesto plnenia sa bezpodmienečne sa ohlásiť u tohto zodpovedného pracovníka pred výkonom činností. V opačnom prípade realizovaný výkon činností nebude objednávateľom uznaný.

Trieda SNP 1, Lekárska fakulta, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika

30.11.2017 08:00 — 15.12.2017 12:00

1,00 bal

11 110,98

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 15:38

20.11.2017 16:00

20.11.2017 16:15

20 min.

2 min.

 451
 64
 7
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.11.2017 15:24 - Vstupná ponuka 11 110,98 Cena s DPH
20.11.2017 15:15 - Najvýhodnejšia ponuka 11 038,81 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12