Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761205

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 15:34
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 09:30
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 10:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 10:20

Z201761205

OF-150356

zazmluvnená

00397865

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK

36030848

DYNEX Servis spol. s r.o.

Nové Kalište 17, Banská Bystrica, 97404, SVK

Predmet zákazky

Izolačný kit na DNA

kit, PCR, DNA

 • 33696500-0 - Laboratórne činidlá
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Izolačný kit na DNA
Funkcia
QIAamp DNA izolačný Mini Kit (50 reakcií) (od firmy Qiagen, kat. č. 51304) - 1 ks; - využívaný na purifikáciu genomickej, mitochondriálnej, bakteriálnej, parazitickej a virálnej DNA z rôznych telových tekutín a tkanivových vzoriek. Kit umožňuje purifikáciu nukleovej kyseliny (až do 50 kb genomickej DNA) na báze oxidu kremičitého, mechanická homogenizácia nie je potrebná, nakoľko lýza je zabezpečená enzymaticky.
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodanie presne zadaného kitu je nevyhnutné z titulu kontinuity prebiehajúceho experimentu, preto nie je možný ekvivalent a kit musí byť od firmy Qiagen s kat. č. 51304.
Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania. Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list). Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinkova 2, 811 08 Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

24.11.2017 09:00 — 28.11.2017 14:00

1,00 Kompletný predmet zákazky

171,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

14.11.2017 15:34

20.11.2017 09:30

20.11.2017 09:45

20 min.

2 min.

 308
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.11.2017 15:44 - Vstupná ponuka 160,00 Cena bez DPH
14.11.2017 15:44 - Najvýhodnejšia ponuka 160,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12