Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761200

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 15:12
 •    Predkladanie ponúk
  22.11.2017 13:00
 •    Ukončenie zákazky
  22.11.2017 13:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  22.11.2017 13:50

Z201761200

OF-106665

zazmluvnená

00215775

Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7, Banská Bystrica, 97487, SVK

36622524

MB TECH BB s.r.o.

Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401, SVK

Predmet zákazky

Osobné počítače – All in One

PC, počítač, AIO

 • 30213000-5 - Osobné počítače
 • 30213300-8 - Stolový počítač
 • 33195100-4 - Monitory
 • 50324000-2 - Podporné služby pre osobné počítače

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Osobné počítače – All in One
Funkcia
Dodanie počítačov (All-in-One)
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
PC All-in-One HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent
- Procesor - výkon v bodoch meraný podľa cpubenchmark.net (min. 6500), vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá, CPU TDP (thermal design power 60W)
- Pamäť - 8 GB DDR3
- Pamäťové sloty - 1 voľňý SODIMM (možnosť zvýšenia na 32 GB)
- Pevný disk - min. 500 GB (7 200 ot./min)
- Optická jednotka - tenká zapisovačka DVD-RW
- Grafický čip - integrovaný v procesore
- Zvuková karta - ano (min. 1x reproduktor), výstup pre slúchadlá (integrovaný), mikrofón integrovaný (vstup na mirofón integrovaný), webkamera (integrovaná)
- Sieťová karta - integrovaná sieťová karta RJ-45 10/100/1000 GB
- Typ monitora - antireflexný bezdotykový širokouhlý displej s uhlopriečkou min. 23"/max.27" a rozlíšením Full HD (1920 x 1080)
- Konektory - min. 5 x USB 3.0
- Video konektory - video výstup (pripojenie ďalšieho monitora)
- Vstupné zariadenia - slovenská USB klávesnica (vyrobená rovnakým výrobcom ako počítač), myš pre rozhranie USB (vyrobená rovnakým výrobcom ako počítač)
- Operačný systém - min. Windows 8.1 Pro SK
- Záruka - 3 roky
- Vyhotovenie - Všetko-v-jednom
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
2. Požaduje sa dodanie predmetu zákazky naraz, v zmluvne dohodnutom množstve, nový, v bezchybnom stave a s požadovanými vlastnosťami.
3. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru (priamo či nepriamo).
4. Dodávateľ je povinný tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 14:00 hod, a predmet dodania je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.
5. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
6. Predmet dodania musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania.
7. Dodávateľ pri odovzdávaní predmetu zákazky dodá sprievodnú dokumentáciu a manuál v slovenskom alebo českom jazyku a s predinštalovaným operačným systémom.
8. Požaduje sa záručná doba od výrobcu 3 roky.
9. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
10. Objednávateľ má právo do 14 dní odo dňa prevzatia vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch ak zistí, že nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
11. Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska
12. Vrátane dopravy na miesto plnenia, rozbalenie na pracovisku verejného obstarávateľa.
13. Nástup na servisný zásah do 1 pracovného dňa po nahlásení emailom na kontaktnú adresu dodávateľa.
14. Uchádzač predloží do 48 hodín od uzavretia zmluvy vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k nim, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami.
15. Ak dodávateľ nie je schopný odstrániť vadu/poruchu v trvaní servisných prác viac ako tri pracovné dni, je povinný bezplatne poskytnúť objednávateľovi plne funkčný náhradný tovar, a to počas celej doby trvania opravy tovaru, najneskôr do 24 hodín od uplynutia termínu na opravu.
16. Bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby tovaru počas trvania záručnej doby tovaru.
17. Objednávateľ požaduje vykonávanie záručného a pozáručného servisu tovaru odborne kvalifikovanými osobami.
18. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predložiť ponuku ekvivalentného výrobku iba v prípade, ak ponúkaný výrobok má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne, funkčné parametre a technické úžitkové vlastnosti.
19. V momente uzavretia zmluvy je dodávateľ povinný mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.
20. Uchádzač musí preukázať zavedenie postupov riadenia kvality a aplikáciu systémov manažérstva podľa platných noriem, resp. podľa systémov zabezpečenia kvality vyplývajúcich z európskych noriem STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008 (dodávateľ musí do 3 dní od uzavretia zmluvy zdokladovať, že je držiteľom certifikátu ISO 9001).

Skuteckého 7, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

27.11.2017 10:00 — 04.12.2017 14:00

4,00 ks

3 800,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 15:12

22.11.2017 13:00

22.11.2017 13:15

20 min.

2 min.

 1250
 3
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.11.2017 10:41 - Vstupná ponuka 3 799,00 Cena s DPH
16.11.2017 10:41 - Najvýhodnejšia ponuka 3 799,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12