Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761193

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:31
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 12:00
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 12:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 12:50

Z201761193

OF-149198

zazmluvnená

00164763

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17, Bratislava, 81901, SVK

35688513

PRE SENT s.r.o.

Súťažná 10, Bratislava, 82108, SVK

Predmet zákazky

Prenájom informačných plôch A1 vrátane výlepu

informačné plochy, rozmer A1, výlep

 • 79342200-5 - Propagačné služby

Služba

Položky opisného formulára
 1. Prenájom informačných plôch A1 vrátane výlepu
Funkcia
Prenájom informačných plôch A1 (rozmer: 59,4 x 84,1 cm) za účelom informovania a propagácie.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Kampaň č. 1 - počet plôch ks 15
Kampaň č. 2 - počet plôch ks 15
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Kampaň č. 1 - trvanie výlepu 15 ks, výlep od  29.11 - 5.12. 2017, 1 týždeň
Kampaň č. 2 - trvanie výlepu 15 ks, výlep od   6.12. - 12.12.2017, 1 týždeň
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia - výlepu.
Výlep v mestských častiach na území Bratislavy, s dôrazom na vysokú frekvenciu ľudí - Staré mesto vrátane Hviezdoslavovho námestia, Nové mesto, Karlova Ves, Dlhé Diely, Petržalka, Ružinov, Dúbravka.
Samostatne stojace plochy chránené pred poškodením a poveternostnými vplyvmi ochrannou fóliou - nie valce, nie dosky.
Umiestnenie reklamných plôch musí byť odsúhlasené zo strany objednávateľa.
Požadovaný termín plnenia: podľa zadania uvedeného v technických vlastnostiach.
Faktúra vystavená po ukončení kampane. Do faktúry je potrebné uviesť meno kontaktnej osoby za objednávateľa.
Splatnosť faktúry : do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
Poskytnutá služba musí zodpovedať všetkým požiadavkám objednávateľa, v opačnom prípade pôjde o podstatné porušenie zmluvy, čo bude dôvodom odstúpenia od zmluvy.
V cene služby sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s jej poskytnutím v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa. Cenu za každú kampaň žiadame jednotlivo.

Pribinova 17, SND, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika

29.11.2017 00:00 — 12.12.2017 00:00

2,00 kampaň

168,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 14:31

20.11.2017 12:00

20.11.2017 12:15

20 min.

2 min.

 415
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.11.2017 14:40 - Vstupná ponuka 167,40 Cena s DPH
14.11.2017 14:40 - Najvýhodnejšia ponuka 167,40 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12