Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761192

  •    Vyhlásenie zákazky
    14.11.2017 14:30
  •    Predkladanie ponúk
    20.11.2017 08:00
  •    Zrušenie zákazky
    20.11.2017 08:03

Z201761192

OF-149965

zrušená

Predmet zákazky

Združená dodávka elektrickej energie - r. 2018 - 12mes.

Elektrina, elektrická energia

  • 09310000-5 - Elektrická energia

Tovar

Položky opisného formulára
 1. Združená dodávka elektrickej energie - r. 2018 - 12mes.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Spotreba na 12 mesiacov za odberné miesta č. 1-14 spolu kWh 1 700 000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
1. Technická špecifikácia odber. miesta č. 1. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS9315665000S ,distrib. sadzba D-VN-tarifa pre napäťovú hladinu VN rezervovaná kapacita (kW) 400
silová elektrina WT na 12 mesiacov: 380 000 kWh
silová elektrina VT na 12 mesiacov: 978 000 kWh
silová elektrina NT na 12 mesiacov: 320 000 kWh
silová elektrina 3T na 12 mesiacov: spolu WT, VT, NT: 1 678 000 kwh
-----------------------------------
2. Technická špecifikácia odberného miesta č. 2. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS32027010001 ,distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10A a do1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 1 500 kWh
-----------------------------------
3. Technická špecifikácia odberného miesta č. 3. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS32002702000X, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10 A a do1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 50 kWh
-----------------------------------
4. Technická špecifikácia odberného miesta č. 4. na 12mesiacov: EIC kód 24ZSS3202704000N, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) nad 3x10 A a do 3x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 50 kWh
-----------------------------------
5. Technická špecifikácia odberného miesta č. 5. na 12 mesiacov EIC kód 24ZSS3202827000Q, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) nad 3x10 A a do 3x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 50 kWh
-----------------------------------
6. Technická špecifikácia odberného miesta č. 6. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS3319493000V, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10 A a do 1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 50 kWh
-----------------------------------
7. Technická špecifikácia odberného miesta č. 7. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS33001190003, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10 A a do 1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 50 kWh
-----------------------------------
8. Technická špecifikácia odberného miesta č. 8. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS3317425005, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10 A a do 1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov 50kWh
----------------------------------
9. Technická špecifikácia odberného miesta č. 9. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS3300124000M, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10 A a do 1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov 50 kWh
---------------------------------------
10. Technická špecifikácia odberného miesta č. 10. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS33001200005, distrib. sadzba C1 rezervovaná kapacita (kW/istič A) do 3x10 A a do 1x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov : 50 kWh
--------------------------------
11. Technická špecifikácia odberného miesta č. 11. na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS32027636000T, distrib. sadzba C2 rezervovaná kapacita (kW/istič A) nad 3x20 A do 3x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov 100 kWh
-----------------------------------
12. Technická špecifikácia odberného miesta č. 12 na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS3202764000O, distrib. sadzba C2 rezervovaná kapacita (kw/istič A) nad 3x10 A do 3x25 A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 15 000 kWh
13.Technická špecifikácia odberného miesta č. 13 na 12 mesiacov: EIC kód 24ZSS32041140006 , distrib. sadzba C2 rezervovaná kapacita (kW/istič A) nad 3x50 A do 3x63A
silová elektrina 1T na 12 mesiacov: 5 000 kWh
----------------------------------
Tolerančné pásmo: 70% - 130%
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Každá faktúra bude vystavená a doručená do miesta sídla odberateľa pre všetky odberné miesta. Okrem faktúr v tlačenej podobe, doručí dodávateľ vystavenú faktúru odberateľovi aj v elektronickej forme.
Verejný obstarávateľ nebude platiť preddavkové (zálohové) platby pre vyššie uvedené odberné miesta č. 1 - 14.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu obdržala. Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Cena pri tomto verejnom obstarávaní bude samozrejme za nastavenú presnú hodnotu odberné miesto č. 1- 14.
Cena musí zahŕňať cenu za dodávku elektriny, cenu za distribučné služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO platných v čase predloženia ponuky, daň v zmysle zákona o spotrebných daniach a náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby (zmluva o zúčtovaní odchýlok).
Celková cena musí obsahovať aj cenu za náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku, odvod do Národného jadrového fondu, určený osobitným predpisom, spotrebnú daň
Celková zmluvná cena je za všetky odberné miesta na 12 mesiacov
Zmluvné obdobie trvá od 1.1.2018 00:00:00 hod do 31.12.2018 23:59:59
Do 5 dní pracovných dní od uzatvorenia zmluvy musí dodávateľ rozšpecifikovať v osobitnej prílohe ceny pre každé odberné miesto zvlášť a zároveň pri odberných miestach rozšpecifikovať celkovú cenu na jednotlivé položky
(napr.: silová el. WT, silová el. VT, silová el. NT, stála platba za odberné miesto, spotrebná daň pre WT, spotrebná daň pre VT, spotrebná daň pre NT, pevná zložka tarify za distribúciu,
variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu el. WT, variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu el. VT, variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu el. NT,
tarifa za distribučné straty, tarifa za prevádzkovanie systému, tarifa za systémové služby, odvod do Nár. jadr. fondu, spätná jalová ener. a pod., ako ktorý dodávateľ to má zadefinované). Z takejto rozšpecifikovanej celkovej ceny budú vychádzať jednotkové ceny
Množstvá odobratej elektriny na jednotlivých odberných miestach uvedené v bode Technická špecifikácia predmetu sú uvedené podľa skutočnosti za rok 2017.
Dodávateľ zabezpečí oznámenie o zmene dodávateľa elektrickej energie predchádzajúcemu dodávateľovi, ktorého úspešnému uchádzačovi oznámi verejný obstarávateľ,  najneskôr do 08.12.2017
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť  distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, systémové služby a ostatné služby  s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom el. energie od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky zároveň potvrdzuje, že v rozhodnom čase disponuje všetkými platným právom požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zmluvy.
V prípade ak bude úspešný uchádzač iný ako pôvodný dodávateľ, tak nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení špecifikovaných OM v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia. Splnomocnenie na právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny, spíšu medzi sebou zmluvné strany, v ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony.
Doručenie faktúry (resp. faktúr) za každé odberné miesto na adresu sídla verejného obstarávateľa (odberateľa)
Doručenie vyúčtovacích faktúr v tarife 1T k 31.12.,v tarife 3T k 31. jednotlivého mesiaca, max. do 15 dní po skončení účtovného obdobia
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho dodávateľa.
Dodávateľ nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobratia alebo prekročenia zmluvne predpokladanej spotreby elektrickej energie. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude zvyšovať cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvá elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odberných miestach.
Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Názov Upresnenie
Do 5 dní pracovných dní od uzatvorenia zmluvy rozšpecifikovať jednotkové ceny pre jednotlivé odberné miesta a poslať mailom Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené (v opise/technické vlastnosti) majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Skutočne odobratá elektrina pri všetkých odberných miestach - celková cena musí obsahovať všetky náklady vrátane nákladov spojených so zodpovednosťou za odchýlku spotreby, poplatkov za odberné miesta. Cena nebude navyšovaná ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Jednotková cena sa môže meniť len v súlade s legislatívou (napr. cena URSO) Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Palučanská 25, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika

01.01.2018 00:00 — 31.12.2018 23:59

1,00 v technickej špecifikácii predmetu zákazky

154 709,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

14.11.2017 14:30

20.11.2017 08:00

20.11.2017 08:15

20 min.

2 min.

 145
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12