Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761191

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:19
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 09:00
 •    Zrušenie zákazky
  20.11.2017 09:03

Z201761191

OF-117883

zrušená

Predmet zákazky

Motorová nafta

Pohonné hmoty, palivá, nafta

 • 09134100-8 - Motorová nafta
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Motorová nafta
Funkcia
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty do miesta plnenia na základe objednávky objednávateľa, pričom minimálny jednorázový odber je 6000 litrov
Motorová nafta je dopravená a následne prečerpaná dodávateľom do veľkokapacitných nádrží objednávateľa
Motorá nafta určená pre vznetové motory
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Cetánové číslo číslo 51
Prispôsobenie externým teplotám ročné obdobie zimná
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Motorová nafta musí spĺňať požiadavky na kvalitu v súlade s normou STN EN 590
Cetánové číslo v súlade s normou STN EN ISO 5165
Pohonná hmota musí byť prepravená v súlade s Dohodou ADR
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia max. do 48 hodín od zaslania objednávky a prečerpania do podzemných nádrží objednávateľa
Požaduje sa predložiť platný certifikát a preberací protokol na dodaný tovar - stáčací lístok
Fakturáciu predmetu zákazky uskutočniť do 15 dní od dodania tovaru
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

Partizánska 55, Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika

22.11.2017 14:00

15 000,00 liter

14 290,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

14.11.2017 14:19

20.11.2017 09:00

20.11.2017 09:15

20 min.

2 min.

 123
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12