Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761190

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:18
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 13:30
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 14:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 14:20

Z201761190

OF-149566

zazmluvnená

00166812

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47, Košice, 04001, SVK

43798608

nanoTECH s.r.o.

Veselá 2, Prešov, 08001, SVK

Predmet zákazky

Systém pre zber údajov

sieťové dátové úložisko, NAS, pevný disk, pamäť RAM

 • 30233000-1 - Archivačné a čítacie zariadenia
 • 30233130-1 - Pamäťové jednotky s magnetickým diskom
 • 30236110-6 - Pamäť s náhodným prístupom (RAM)
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Sieťové dátové úložisko
Funkcia
Sieťové dátové úložisko pre zber dát z experimentálnych zariadení, ich autorizovanú správu, distribúciu a zdieľanie počas vedecko-výskumných činností.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Sieťové dátové úložisko ks 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
CPU 64-bitový štvorjadrový procesor, pracovná frekvencia min. 1,5 GHz so zrýchlením na min. 2,2 GHz
Systém hardvérového šifrovania AES-NI
Systém hardvérového prekódovania Podporované kodeky: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 a VC-1; max. rozlíšenie 4096x2160; max. počet snímok za sekundu: 30 FPS
Systémová pamäť min. 2 GB DDR3L (nainštalovaný max. 1 pamäťový modul DDR3L s kapacitou min. 2 GB)
Celkový počet pamäťových slotov min. 2, z nich min. 1 voľný
Maximálna možná pamäť možnosť rozšírenia pamäte na min. 6 GB ( 2 GB + 4 GB)
Voľné šachty pre disky min. 2
Podpora rozšírujúcej jednotky Áno, s podporou celkového počtu diskov min. 7 (2 interné + 5 v rozšírujúcej jednotke)
Kompatibilné typy diskov 3,5" SATA HDD; 2,5" SATA HDD; 2,5" SATA SSD
Maximálna interná kapacita min. 24 TB (2x 12TB disk)
Maximálna kapacita s rozšírujúcou jednotkou min. 84 TB (7x 12TB disk)
Podpora výmeny diskov počas prevádzky Áno
RJ-45 1GbE LAN port min. 2 s podporou prepnutia služieb pri poruche (Failover) a funkcie Link Aggregation
USB 3.0 port min. 3, z toho min. 1 na čelnom paneli s podporou funkcie USB Copy
eSATA port min. 1
Podpora zobudenia cez LAN Áno
Podpora plánovaného zapnutia/vypnutia Áno
Súborový systém pre interné disky Btrfs, EXT4
Súborový systém pre externé disky Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
Podporovaný typ RAID Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5 s rozširujúcou jednotkou, RAID 6 s rozširujúcou jednotkou, RAID 10 s rozširujúcou jednotkou
Zdieľanie súborov maximálny počet účtov min. 2 048; maximálny počet skupín min. 256; maximálny počet zdieľaných priečinkov min. 512
Kontrola prístupu Windows Access Control List (ACL), oprávnené aplikácie
Adresárová služba Integrácia domény Windows AD, prihlásenie používateľov pomocou protokolov SMB, NFS, AFP, FTP, File Station, integrácia LDAP
Virtualizácia Podpora pre WMware vSphere 6 VAAI, Microsoft Hyper-V, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Citrix Ready, OpenStack
Zabezpečenie Brána Firewall, šifrovanie zdieľaného priečinka, Šifrovanie SMB, FTP cez SSL/TLS, SFTP, Rsync cez SSH, Automatické blokovanie prihlásenia, Podpora cektifikátu Let's Encrypt, HTTPS
Podporovaní klienti Windows 7, Windows 10, Mac OS X 10.11 a novší
Podpora prídavných balíčkov a aplikácií pre súbory a adresáre (Virtuálny disk, Vzdialený priečinok), FTP Server (rozsah portov, FTP SSL/TLS a SFTP), Hľadanie v aplikáciach a súboroch, Zálohovanie (miestne, sieťové, do verejných cloudov)
Podpora prídavných balíčkov a aplikácií Služby Cloud, Správca virtuálnych strojov, Snapshot Replicator, Active Directory Server, CMS, VPN Server, Mail Server + rozhranie webovej pošty, Antivirus, Chat, Media Server (DLNA)
Vstupné striedavé napájanie 100 V až 240 V AC, frekvencia 50/60 Hz, jednofázové
Záručná doba min. 36 mesiacov
Tejto technickej špecifikácii vyhovuje napr. Synology DS718+
 2. Pevný disk pre sieťové dátové úložisko
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Pevný disk pre sieťové dátové úložisko ks 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Kapacita 6 TB
Formát 3,5" (palcov)
Rozhranie SATA 6 Gb/s
Podpora pre "Native command queuing" Áno
Vyrovnávacia pamäť (Cache) min. 128 MB
Prenosová rýchlosť z vyrovnávacej pamäte do hostiteľa min. 6 Gb/s; z hostiteľa na disk a opačne min. 220 MB/s
Výkonostná trieda (rýchlosť otáčok) 7 200 ot./min.
Spoľahlivosť/Integrita Cykly Load/Unload min. 600 000; MTBF min. 1 000 000 hod.; pracovné zaťaženie min. 300 TB/rok
Ochrana proti otrasom Áno, viacosový senzor otrasov
Typ prevádzky Nepretržitá, 24x7, NAS systémy
Kompatibilita so sieťovým dátovým úložiskom Disk musí byť 100% kompatibilný s dodaným sieťovým dátovým úložiskom. Kompatibilita musí byť garantovaná výrobcom úložiska a overiteľná na web stránke výrobcu úložiska.
Záručná doba min. 60 mesiacov
Tejto technickej špecifikácii vyhovuje napr. WD Red Pro 6 TB NAS
 3. 4 GB rozširujúci pamäťový modul pre sieťové dátové úložisko
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
4 GB rozširujúci pamäťový modul ks 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Kapacita 4 GB
Kompatibilita so sieťovým dátovým úložiskom Ak výrobca dodaného úložiska vyžaduje pre zachovanie plnej záruky iba použitie vlastných pamäťových modulov, tak rozširujúci pamäťový modul musí byť od rovnakého výrobcu ako dodané úložisko.
Kompatibilita so sieťovým dátovým úložiskom Rozširujúci pamäťový modulu musí byť vo všetkých jeho parametroch 100% kompatibilný s dodaným úložiskom a s pamäťovým modulom, ktorý je už predinštalovaný výrobcom v dodanom úložisku.
Kompatibilita so sieťovým dátovým úložiskom Rozširujúci pamäťový modulu musí byť schválený výrobcom a jeho kompatibilita musí byť garantovaná výrobcom úložiska a overiteľná na web stránke výrobcu úložiska.
Záručná doba min. 24 mesiacov
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, resp. opravovaný), doposiaľ nepoužitý, nerozbalený a zabalený v originálnom neporušenom balení.
Požaduje sa predložiť do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobná funkčná a technická špecifikácia ponúkaných tovarov, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu preukazujúceho splnenie všetkých požadovaných parametrov. Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní predložiť novú špecifikáciu, ktorá bude požiadavky spĺňať. Ak ani táto špecifikácia nebude zodpovedať zadanej špecifikácii, vyhradzuje si objednávateľ právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.
Objednávateľ do 3 pracovných dní odo dňa obdržania podrobnej špecifikácie ponúkaných tovarov ponuku odsúhlasí alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá požadovanej špecifikácii, nemá požadované technické vlastnosti a nezodpovedá kvalite a opisu.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s rovnakými, alebo lepšími parametrami.
Tovar požadujeme dodať naraz v jednej dodávke.
Čas dodania tovaru: PO - PIA, v čase 08:30 - 15:30 hod. Dodávateľ je povinný oznámiť dodávku tovaru minimálne 1 pracovný deň vopred.
Na faktúre a dodacom liste požadujeme uviesť číslo kúpnej zmluvy.
Na faktúre požadujeme uviesť aj ceny jednotlivých položiek. Splatnosť faktúry musí byť v zmysle aktuálne účinných obchodných podmienok EKS 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a kupujúci je oprávnený postupovať v zmysle aktuálne účinných obchodných podmienok EKS.

Watsonova 47, Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika

06.12.2017 15:30

1,00 celok

1 110,78

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 14:18

20.11.2017 13:30

20.11.2017 13:45

20 min.

2 min.

 573
 4
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.11.2017 15:12 - Vstupná ponuka 1 110,78 Cena s DPH
15.11.2017 08:38 - Najvýhodnejšia ponuka 1 099,99 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12