Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761189

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:17
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 14:20
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 14:58
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 15:34

Z201761189

OF-149802

zazmluvnená

00397768

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice, 04180, SVK

36483095

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Mäsiarska 13, Levoča, 05401, SVK

Predmet zákazky

Rôzny laboratórny spotrebný materiál - makrokyvety, spojky, statív, ventil

makrokyvety, spojky, statív, ostrič korkovrtu, ventil

 • 19520000-7 - Plastové výrobky
 • 42671100-1 - Stojany na laboratórne náradie
 • 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Plastové makrokyvety I.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: bal 1
obsah jedného balenia: ks 100
meraná oblasť - v rozsahu: mm 340 2500
optická dĺžka: mm 10
objem - v rozsahu: ml 2,5 4,5
výška kyvety: mm 45
šírka kyvety: mm 12,5
dĺžka kyvety: mm 12,5
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priehľadné všetky štyri strany; typ Brand alebo "ekvivalent"
materiál: plast
 2. Plastové makrokyvety II.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: bal 1
obsah jedného balenia: ks 100
meraná oblasť - v rozsahu: mm 220 900
optická dĺžka: mm 10
objem - v rozsahu: ml 2,5 4,5
výška kyvety: mm 45
šírka kyvety: mm 12,5
dĺžka kyvety: mm 12,5
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priehľadné dve protiľahlé strany; typ Brand UV Cuvette alebo "ekvivalent"
materiál: plast
 3. Spojky hadíc I.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 4-8/10-12
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: redukčné; priame; kónické; pre hadice s rôznym vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 4. Spojky hadíc II.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 4-8/12-16
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: redukčné; priame; kónické; pre hadice s rôznym vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 5. Spojky hadíc III.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 8-12/14-16
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: redukčné; priame; kónické; pre hadice s rôznym vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 6. Spojky hadíc IV.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 4-6
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priame; pre hadice s rovnakým vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 7. Spojky hadíc V.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 6-8
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priame; pre hadice s rovnakým vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 8. Spojky hadíc VI.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 8-10
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priame; pre hadice s rovnakým vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 9. Spojky hadíc VII.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 10-12
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priame; pre hadice s rovnakým vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 10. Spojky hadíc VIII.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 2
vnútorný priemer hadíc: mm 12-14
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: priame; pre hadice s rovnakým vnútorným priemerom
materiál: polypropylén
 11. Ohybný statív s kruhovou klemou
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 1
dĺžka ohybného ramena: cm 30
šírka roztvárateľnej kruhovej klemy: mm 12 25
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: krížová svorka; ohybné rameno, ktorého polohu je možné prispôsobiť podľa potreby rukou, na jednom konci ramena je kruková klema roztvárateľná a na druhom konci je krížová svorka
 12. Ostrič korkovrtu
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 1
 13. Ventil I.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 1
pre priemer hadice: mm 5-7
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: dvojcestný - plastový ventil na prepojenie a vetvenie rozvodov hadíc
materiál: polyetylén
 14. Ventil II.
Funkcia
Rôzny laboratórny materiál z plastov pre potreby vedeckovýskumného laboratória.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo: ks 1
pre priemer hadice: mm 5-7
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
vyhotovenie: trojcestný - plastový ventil na prepojenie a vetvenie rozvodov hadíc
materiál: polyetylén
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (doprava, vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje doručenie počas pracovných dní, vrátanie vynesenia tovaru na presne určené miesto.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Objednávateľ požaduje do 3 pracovných dní od zverejnenia zmluvy predložiť návrh predmetu zmluvy min. v rozsahu: jednotková cena bez DPH, výška DPH a celková suma bez DPH aj s DPH, typ, výrobca a opis technických parametrov.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky vlastnosti presne uvedené v technickej špecifikácii.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, nepreviať zásielku.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar, 1.akostnej triedy, v originálnom balení.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade reklamácie si dodávateľ prevezme tovar na vlastné náklady u objednávateľa.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Moyzesova 11, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika

30.11.2017 08:00 — 15.12.2017 14:00

1,00 bal

140,40

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 14:17

20.11.2017 14:20

20.11.2017 14:35

20 min.

2 min.

 741
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.11.2017 09:31 - Vstupná ponuka 140,40 Cena s DPH
16.11.2017 09:31 - Najvýhodnejšia ponuka 140,40 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12