Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761181

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:48
 •    Predkladanie ponúk
  22.11.2017 08:44
 •    Ukončenie zákazky
  22.11.2017 09:22
 •    Zazmluvnenie zákazky
  22.11.2017 09:35

Z201761181

OF-150077

zazmluvnená

35971126

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava, 83348, SVK

31625657

UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201, SVK

Predmet zákazky

amlodipín

vazodilatanciá, blokátory kalciového kanála, dihydropyridínové deriváty

 • 33622700-3 - Kalciové upchávače kanálikov
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. amlodipín
Funkcia
humánny liek
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. účinná látka: amlodipín tbl 5mg tableta 30000
2. účinná látka: amlodipín tbl 10mg tableta 8000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
ATC skupina : C08CA01
Názov účinnej látky : amlodipín
1. množstvo účinnej látky v mernej jednotke : 5mg účinnej látky v jednej tablete
2. množstvo účinnej látky v mernej jednotke : 10mg účinnej látky v jednej tablete
Cesta podania : tablety na perorálne použitie
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Požaduje sa uzatvorenie zmluvy na 12 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného pre túto zákazku, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie dodacieho listu a faktúry v elektronickej podobe PharmNetu, ale nie je to podmienkou účasti.
Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote 60 dní od jej písomného doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti.
Lehoty podľa doby použiteľnosti tovaru sú nasledovné:
-a) pri dobe použiteľnosti 3-5 rokov: - vrátenie tovaru kúpeného 6 mesiacov pred koncom doby použiteľnosti,
-b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky: - vrátenie tovaru kúpeného v období 3 mesiace pred koncom doby jeho použiteľnosti,
-c) pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok: - vrátenie tovaru kúpeného v období 1 mesiac pred koncom doby jeho použiteľnosti.
Návod na použitie v slovenskom jazyku.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Požaduje sa dodanie tovaru:
do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. (dodávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s dodaním tovaru písomne alebo telefonicky požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania tovaru s uvedením dôvodov, ktoré mu bránili dodať tovar včas),
s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, dodaný druh tovaru, jeho množstvo, ŠUKL kód, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH, s DPH.
Miesto dodania a oprávnená osoba objednávateľa pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi bezodkladne po účinnosti zmluvy.
Požaduje sa v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy predložiť objednávateľovi prostredníctvom pošty, alebo elektronicky, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom e-mailu :
- štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky - podľa vzoru uvedeného v prílohe tohto opisného formulára
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu negatívne hodnotených dodávateľov trhoviska a aj v prípade, kedy na zozname negatívne hodnotených dodávateľov je aj niektorý z členov skupiny dodávateľov.
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ :
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,
-vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,
- vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom.
V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena ( ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ:
- poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní - zákona č. 315/2016 Z.z. zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. februára 2017.
Verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzatvorenia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
Pri komunikácii bude objednávateľ postupovať v súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom e-mailu.
Požaduje sa dodať obe účinné látky od rovnakého výrobcu.
Účastníci zmluvy sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré sú predmetom záväzkov účastníkov dohodnutých v obsahu tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka zmluvy. Postúpenie práva alebo povinnosti na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany sa pre účely tejto zmluvy považuje za neplatné a voči dotknutému účastníkovi zmluvy neúčinné.
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

12

38 000,00 tableta

651,16

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

14.11.2017 14:48

22.11.2017 08:44

22.11.2017 08:59

20 min.

2 min.

 291
 18
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
22.11.2017 05:30 - Vstupná ponuka 651,16 Cena bez DPH
22.11.2017 08:39 - Najvýhodnejšia ponuka 651,15 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12