Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761119

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:10
 •    Predkladanie ponúk
  21.11.2017 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  21.11.2017 10:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  21.11.2017 10:50

Z201761119

OF-149333

zazmluvnená

00610577

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Hollého 14, Prešov, 08181, SVK

36019208

INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11, Zvolen, 96001, SVK

Predmet zákazky

Mlieko a mliečne výrobky

mlieko, jogurt, tvaroh, syr, bryndza, maslo, smotana

 • 15500000-3 - Mliečne výrobky
 • 15511000-3 - Mlieko
 • 15512000-0 - Smotana
 • 15530000-2 - Maslo
 • 15551300-8 - Jogurt
 • 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Mlieko a mliečne výrobky
Funkcia
Mlieko a mliečne výrobky na zabezpečenie stravovania pacientov v zdravotníckom zariadení.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. Mlieko čerstvé polotučné l 100 000
1. obsah tuku % 1,5
1. balenie - nevratný obal l 1 10
2. Jogurtové mlieko ochutené l 750
2. balenie g 200 250
3. Jogurt biely nízkotučný kg 5 625
3. obsah tuku % 0 0,5
3. balenie g 125 150
4. Jogurt ovocný nízkotučný (ovocie bez zrniečok) kg 875
4. obsah tuku % 0 0,5
4. balenie g 125 150
5. Jogurt biely strednotučný malý kg 2 700
5. obsah tuku % 2,5 3
5. balenie g 140 150
6. Jogurt ovocný strednotučný (ovocie bez zrniečok) kg 1 500
6. obsah tuku % 2,5 3
6. balenie g 140 150
7. Jogurt biely plnotučný kg 450
7. obsah tuku % 7 9
7. balenie g 140 150
8. Acidofilné mlieko neochutené, plnotučné l 3 260
8. balenie ml 200 250
9. Smotanový krém kg 630
9. balenie g 70 90
10. Tvaroh voľný hrudkovitý kg 2 500
11. Tvarohový krém čokoládový kg 225
11. balenie g 70 90
12. Syr tehla kg 2 000
12. obsah tuku v sušine % 45 60
12. sušina % 54
13. Syr tavený bez príchute v črievku kg 270
13. obsah tuku % 30 45
13. balenie g 80 120
14. Syr tavený bez príchute štvorec kg 1 000
14. obsah tuku % 45 49
14. hmotnosť 1 ks g 40 50
15. Syr tavený bez príchute trojuholník polotučný kg 647,50
15. obsah tuku % 40 45
15. hmotnosť 1 ks g 13 17,5
16. Syr plátkový bez príchute, plátky jednotlivo balené kg 640
16. balenie g 80 120
17. Syr s modrou plesňou Niva kg 80
18. Syr Cottage biely kg 630
18. balenie g 180 200
19. Syr Cottage s pažítkou kg 693
19. balenie g 180 250
20. Bryndza kg 70
20. balenie g 125 1 000
21. Maslo čerstvé kg 1 500
21. obsah tuku % 80 82
21. balenie g 125 250
22. Maslo čerstvé mini kg 580
22. obsah tuku % 80 82
22. balenie g 10 20
23. Smotana 12 % l 950
23. balenie ml 200 1 000
24. Smotana 33 % l 100
24. balenie ml 200 250
25. Syr Tofu biele kg 1 850
25. balenie g 160 1 000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
tolerancia ±15 % na hmotnosť balenia
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 kalendárnych mesiacov od Momentu uzavretia alebo do vyčerpania zmluvného finančného objemu tejto rámcovej dohody podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
2. Zazmluvnený rámec Plnenia, teda predpokladané množstvo Tovaru, ktoré má byť počas doby účinnosti tejto Rámcovej dohody Dodávateľom Objednávateľovi dodané, je uvedené v Technickej špecifikácii predmetu Zmluvy, v stĺpci "Presná hodnota".
3. Zazmluvnený rámec Plnenia nie je pre Zmluvné strany záväzný a predstavuje len orientačný odhad celkového objemu Tovaru, ktorý má byť Dodávateľom dodaný Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode. Objednávateľ teda nie je povinný odobrať celý zazmluvnený rámec Plnenia.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť alebo znížiť) množstvo Tovaru uvedené pri jednotlivých položkách v technickej špecifikácii, pri dodržaní celkovej maximálnej ceny plnenia podľa rámcovej dohody.
5. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Tovar Objednávateľovi na základe písomných Čiastkových výziev (objednávok) Objednávateľa v rozsahu, ktorý bude uvedený v jednotlivých objednávkach. Objednávky budú zasielané e-mailom alebo faxom alebo poštou.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar podľa doručenej objednávky, resp. podľa včas oznámených zmien objednávky Objednávateľa. Za včasné oznámenie zmien objednávky sa rozumie oznámenie zmeny Dodávateľovi najneskôr 19 hod. pred dňom rozvozu. Dodávateľ je povinný potvrdiť telefonické oznámenie Objednávateľovi písomne, v elektronickej alebo papierovej forme do 4 hodín od telefonického objednania.
7. Dodávateľ dodá Tovar objednaný Objednávateľom do miesta dodania, ktorým je sklad potravín a to denne (pondelok - piatok) od 5,30 hod. do 6,00 hod. Prevzatie Tovaru  potvrdí Objednávateľ Dodávateľovi na dodacom liste. Dodávaný tovar nesmie v čase dodávky prekročiť prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby.
8. Dodávateľ je povinný v prípade mimoriadnych udalostí požiadať Objednávateľa o predĺženie termínu dodania Tovaru a uviesť dôvody, ktoré mu neumožnili dodať Tovar včas. Objednávateľ nemusí súhlasiť s predĺžením termínu dodania Tovaru, v tom prípade sa objednávka zruší.
9. Dopravu Tovaru zabezpečuje Dodávateľ na vlastné náklady, pričom náklady na dopravu spojené s dodaním Tovaru do miesta dodania sú zahrnuté v kúpnej cene.
10. Doprava Tovaru do miesta plnenia bude vykonávaná vozidlami s oprávnením a schválením na prepravu potravín v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, v kvalite podľa technických podmienok prevozu potravín v súlade s Potravinovým kódexom SR.
11. Obaly a označenie Tovaru musia byť súlade s platnou legislatívou, bez viditeľných známok poškodenia a kontaminácie.
12. Každá dodávka Tovaru bude fakturovaná samostatne na základe potvrdených dodacích listov.
13. Ak Objednávateľ pri preberaní Tovaru zistí porušenie noriem pri dodávke Tovaru, vodič Dodávateľa na tento Tovar vypíše návratku s popisom vád a odoberie tento Tovar naspäť ihneď pri dodávke.
14. Pri zistení množstevného, hmotnostného a sortimentného rozdielu Objednávateľ okamžite vyzve Dodávateľa, aby sa dostavil k riešeniu reklamácie.
15. Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje Objednávateľ okamžite: telefonicky, elektronicky alebo faxom, prípadne u trvanlivých výrobkov aj písomne na adrese Dodávateľa, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného Tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.
16. Záruka za akosť dodaného Tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby, ktorej dĺžka zodpovedá dobe použiteľnosti, uvedenej výrobcom tovaru a ktorá je uvedená na obale tovaru.
17. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi Tovar podľa Technickej špecifikácie predmetu Zmluvy. V prípade, ak Dodávateľ poruší túto  povinnosť  a Tovar Objednávateľovi nedodá alebo  dodá  iný Tovar ako je uvedený v Technickej špecifikácii, Objednávateľ má právo prevzatie tohto Tovaru odmietnuť a vrátiť ho na náklady Dodávateľa.
18. Na prieskum trhu za účelom zisťovania ceny porovnateľného tovaru na relevantnom trhu v zmysle 16.1.9 VOP je oprávnený Objednávateľ a môže ho vykonať ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov: zaslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky poštou, faxom, alebo e-mailom,elektronickou aukciou, na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov, informácii z webových stránok, iným preukázateľným spôsobom.
19. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou
pokračovanie bodu 19: podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky zo vzniknutého záväzkového vzťahu na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, ktorému musí predchádzať písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, inak je postúpenie neplatné.
21. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme aktualizovaný rozpočet (cenník) predmetu Zmluvy v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii, v ktorom uvedie minimálne tieto informácie: obchodný názov tovaru, výrobcu tovaru, množstvo v kg/l podľa technickej špecifikácie, balenie (hmotnosť) ponúkaného tovaru, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu s DPH, celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s DPH (ceny uvádzať za ponúkané balenie, aj za mernú jednotku kg/liter).
22. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme kontaktné údaje oprávnenej osoby Dodávateľa pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail).
23. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v bodoch 1 - 20 sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

Hollého 14, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika

12

1,00 súbor

122 283,49

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

14.11.2017 14:10

21.11.2017 10:00

21.11.2017 10:15

20 min.

2 min.

 173
 3
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.11.2017 13:25 - Vstupná ponuka 122 283,49 Cena bez DPH
21.11.2017 09:12 - Najvýhodnejšia ponuka 101 900,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12