Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201760974

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 15:43
 •    Predkladanie ponúk
  21.11.2017 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  21.11.2017 10:44
 •    Zazmluvnenie zákazky
  21.11.2017 10:55

Z201760974

OF-146884

zazmluvnená

00304786

Obec Ivanka pri Dunaji

Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji, 90028, SVK

35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, SVK

Predmet zákazky

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb

Elektrická energia, dodávka, distribúcia

 • 09310000-5 - Elektrická energia
 • 65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Združená dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb
Funkcia
Technické vlastnosti
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Predpokladaná spotreba na 2 roky - VT kWh kWh 177146
Predpokladaná spotreba na 2 roky - NT kWh kWh 382767
Predpokladaná spotreba na 2 roky - 1T kWh kWh 193676
Pre nasledujúce tech. vlastnosti budú názvy stĺpcov nasledovné: Číslo odberného miesta EIC KÓD AMP HODNOTA Plánovaný odber
3110004622 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS20000137577 3 x50 34 104
3110050264 1T,  distr. sadzba C2-X3 24ZZS40000547426 3x32 11 570
3110076545 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS40000717275 3x100 566
3105214008 VT,  distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214008000P 3x80 26292
3105214008 NT,  distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214008000P 3x80 91452
3105214010 1T,  distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214010000M 3x80 51688
3105214012 VT,  distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214012000C 3x80 23262
3105214012 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214012000C 3x80 12410
3105214014 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS52140140002 3x100 22468
3105214014 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS52140140002 3x100 79382
3105214015 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214015000Y 3x80 13696
3105214015 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214015000Y 3x80 48486
3105214016 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214016000T 3x80 7998
3105214016 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214016000T 3x80 27982
3105214017 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214017000O 3x32 550
3105214023 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS52140230001 3x160 15488
3105214023 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS52140230001 3x160 53150
3105214028 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5214028000D 3x63 2364
3105214029 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS52140290008 3x60 11628
3105263231 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5263231000S 3x32 5992
3105263231 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5263231000S 3x32 2282
3105264889 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5264889000J 3x50 26998
3105267322 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS5267322000R 3x32 88
3106009110 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6009110000U 3x50 994
3106009110 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6009110000U 3x50 8756
3106015544 VT / vysoké napätie/, distr. sadzba X2 24ZZS6015544000O 3x160 kW 48060
3106015544 NT / vysoké napätie/, distr. sadzba  X2 24ZZS6015544000O 3x160 kW 26673
3106023124 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6023124000Y 3x100 19200
3106025384 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS60253840005 3x63 5580
3106025384 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS60253840005 3x63 5894
3106025949 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6025949001Y 3x50 420
3106025949 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6025949001Y 3x50 3706
3106029877 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS60298770003 3x80 16478
3106096700 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6096700000B 3x80 5002
3106096700 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS6096700000B 3x80 16246
3106106528 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS61065280007 3x80 6654
3107024690 1T, distr. sadzba C2-X3 24ZZS7024690000W 3x40 11788
3107041700 VT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS7041700000B 3x63 1894
3107041700 NT, distr. sadzba C2-X3 24ZZS7041700000B 3x63 6348
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Všetky odberné miesta sú pripojené na napäťovú úroveň NN s výnimkou odberného miesta 24ZZS6015544000O, ktoré je pripojené na VN
24ZZS20000137577,24ZZS40000547426,24ZZS5214008000P, 24ZZS52140140002,24ZZS5214015000Y,24ZZS5214016000T, 24ZZS52140230001,24ZZS6096700000B,24ZZS61065280007,24ZZS7041700000B EIC kódy - odber elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Deň začiatku dodávky: 01.01.2018 o 00:00 hod. Deň skončenia dodávky: 31.12.2019 o 24:00 hod. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 24 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2019.
Miestom plnenia sú odberné miesta pri sídle kupujúceho.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy, vrátane zmluvnej ceny za 1 MWh za dodávku elektriny podľa druhu tarify a odberného miesta.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť distribúciu elektriny do odberných miest Objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste odberateľa.
Cena musí zahŕňať cenu za dodávku elektriny, cenu za Distribučné služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby, odvod do Jadrového Fondu a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí URSO platných v čase predloženia ponuky, náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby (Zmluva o zúčtovaní odchýlok), spotrebnú daň a DPH.
Fakturácia za opakované plnenie bude mať mesačné resp. ročné zúčtovacie obdobie. Splatnosť faktúr je minimálne 14 dní od dátumu jej vystavenia. Faktúry musia mať papierovú podobu a musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov SR a budú doručené do sídla odberateľa. Zúčtovanie skutočnej spotreby vykoná dodávateľ po skončení každého kalendárneho mesiaca, resp. roka.
Množstvo odobratej elektriny je predpokladané. V prípade vyššieho alebo nižšieho odberu sa cena silovej elektriny nemení. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade plného neodobratia ako i prekročenia predpokladaného zmluvného množstva objednanej elektriny. V prípade zrušenia niektorého zo špecifikovaných odberných miest, resp. nenaplnenia uvedeného množstva odberu elektriny na niektorom zo špecifikovaných odberných miest nebude zo strany dodávateľa uplatňovaná sankcia voči odberateľovi.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku tovaru chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.

Štefánikova 12, Ivanka pri Dunaji, Senec, Bratislavský, Slovenská republika

01.01.2018 00:00 — 01.01.2020 00:00

753 589,00 kWh

157 266,64

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 15:43

21.11.2017 10:00

21.11.2017 10:15

20 min.

2 min.

 272
 42
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.11.2017 10:23 - Vstupná ponuka 155 000,00 Cena s DPH
20.11.2017 17:07 - Najvýhodnejšia ponuka 154 964,92 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12