Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201760685

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:10
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 08:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 08:50

Z201760685

OF-150138

zazmluvnená

738298

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Veľký Dvor 12, Želiezovce, 93701, SVK

31571697

GLOBUS spol. s r.o.

Lieskovská cesta 472, Zvolen, 96001, SVK

Predmet zákazky

Strukoviny, olej

potraviny, strukoviny, olej

 • 15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • 03212210-5 - Suché strukoviny
 • 15411200-4 - Olej na varenie
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Hrach sušený lúpaný
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo kg 300
balenie kg 5
 2. Šošovica
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo kg 300
balenie kg 5
 3. Fazuľa
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo kg 300
balenie kg 5
 4. Fazuľa biela
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo kg 300
balenie kg 5
 5. Olej slnečnicový
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo liter 700
balenie liter 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia .
Trvanlivosť - min. 3 mesiace od dodania tovaru.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.
Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi jednotkové ceny predmetu obstarávania.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č. 2143/2006-100 PK SR.
Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14.30 hod..
Výrobky označené podľa §§ 11 až 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskroších predpisov, najmä: hmotnosť, názov tovaru, spotreba, názov výrobcu, zloženie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade opakovaného neodôvodneného porušenia požadovaných dodacích lehôt postupovať v zmysle VZP Čl. XVIII bod 18.2 a) alebo b).
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/.
- ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval,
- pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky,
- dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS a v prostredí IS ZÚ bude výsledná hodnotiaca známka 0.

OO Sabová, priečinok 199, 979 01 Rimavská Sobota, Sabová, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika

12

1,00 v zmysle bodu II. objednávkového formulára

2 100,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 14:10

20.11.2017 08:00

20.11.2017 08:15

20 min.

2 min.

 354
 4
 3
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.11.2017 15:24 - Vstupná ponuka 2 099,99 Cena s DPH
19.11.2017 16:34 - Najvýhodnejšia ponuka 2 099,98 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12