Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201760682

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 13:54
 •    Predkladanie ponúk
  22.11.2017 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  22.11.2017 10:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  22.11.2017 10:50

Z201760682

OF-148261

zazmluvnená

00610577

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Hollého 14, Prešov, 08181, SVK

50085999

InterMedical Plus, s.r.o.

Hodžova 11, Nitra, 94901, SVK

Predmet zákazky

Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml)

kontrastné látky, jopamidol

 • 33600000-6 - Farmaceutické výrobky
 • 33696800-3 - Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml)
Funkcia
Artériografia, angiokardiografia, koronárografia, flebografia, digitálna subtrakčná angiografia /DSA/, počítačová tomografia /CT/, urografia, myelografia, artrografia.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo účinnej látky v mernej jednotke mg/ml 370
objem liekovky ml 100
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
ATC skupina V08AB04
názov účinnej látky jopamidol
cesta podania parenterálne
lieková forma sol inj
merná jednotka liekovka
vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods.1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od Momentu uzavretia alebo do vyčerpania zmluvného finančného objemu tejto rámcovej dohody podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
3. Zazmluvnený rámec Plnenia, teda predpokladané množstvo Tovaru, ktoré má byť počas doby účinnosti tejto Rámcovej dohody Dodávateľom Objednávateľovi dodané, je uvedené v Zmluvných podmienkach.
4. Zazmluvnený rámec Plnenia nie je pre Zmluvné strany záväzný a predstavuje len orientačný odhad celkového objemu Tovaru, ktorý má byť Dodávateľom dodaný Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode. Objednávateľ teda nie je povinný odobrať celý zazmluvnený rámec Plnenia.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť alebo znížiť) množstvo Tovaru, pri dodržaní celkovej maximálnej ceny plnenia podľa rámcovej dohody.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Tovar Objednávateľovi na základe písomných Čiastkových výziev (objednávok) Objednávateľa v rozsahu, ktorý bude uvedený v jednotlivých objednávkach. Objednávky budú zasielané e-mailom alebo faxom alebo poštou.
7. Každá dodávka Tovaru bude fakturovaná samostatne.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že jednotková cena Tovaru musí byť pri každom čiastkovom plnení : - v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
pokračovanie 8: v súlade s aktuálnym cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
pokračovanie 8: nižšia ako úradne určená cena podľa Zoznamu liekov s úradne určenou cenou platnou v čase dodania Tovaru,
pokračovanie 8: nižšia alebo rovnaká ako maximálna úhrada zdravotnou poisťovňou stanovená v Zozname kategorizovaných liekov platných v čase dodania Tovaru. Uvedené neplatí pre lieky kategorizované so spôsobom úhrady "S",
pokračovanie 8: nižšia alebo rovnaká ako cena rovnakých alebo porovnateľných liekov, ktoré Dodávateľ predáva tretím osobám.
9. Pokiaľ by v dôsledku akýchkoľvek zmien po uzatvorení tejto Zmluvy bola jednotková zmluvná cena Tovaru vyššia ako určujú vyššie uvedené podmienky, je Dodávateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi Tovar za zníženú cenu tak, aby bola v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, a to bez potreby osobitného upozornenia zo strany Objednávateľa, či potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku sumy presahujúcej cenu Tovaru podľa týchto podmienok, ktorá je nezávislá od nároku na náhradu škody.
pokračovanie 9: Celková výška Ceny sa vypočíta v závislosti od množstva dodaného Tovaru podľa Čiastkových výziev.
10. Periodicita zasielania Čiastkových výziev (objednávok) na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody - minimálne 1x mesačne.
11. Minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy (objednávky) Objednávateľa - 1 jednotka zmluvného plnenia.
12. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar v lehote do 24 hodín odo dňa doručenia predmetnej Čiastkovej výzvy (objednávky) Dodávateľovi, pokiaľ sa doručenie Čiastkovej výzvy (objednávky) uskutočnilo v pracovných dňoch Dodávateľa v čase od 7.00 do 15.30 hod. Do lehoty dodania Tovaru sa nezapočítava čas v termíne od piatku 15.00 hod. do pondelka 07.00 hod. a taktiež dni pracovného voľna a štátne sviatky.
13. V prípade, ak Dodávateľ po doručení Čiastkovej výzvy (objednávky) Objednávateľa zistí, že nie je schopný dodať Tovar, resp. časť Tovaru podľa príslušnej Čiastkovej výzvy (objednávky) riadne a včas, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia Čiastkovej výzvy (objednávky), písomne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi.
14. Miestom plnenia Rámcovej dohody je nemocničná lekáreň Objednávateľa.
15. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade dodania Tovaru s blížiacou sa dobou exspirácie bude Objednávateľa o tejto skutočnosti informovať, pričom Objednávateľovi zároveň vznikne právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.
16. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Dodávateľovi Tovar v závislosti od doby jeho použiteľnosti nasledovne:
- pri dobe použiteľnosti Tovaru 3-5 rokov, vzniká Objednávateľovi právo vrátiť Dodávateľovi Tovar dodaný najneskôr 6 mesiacov pred koncom jeho doby použiteľnosti,
- pri dobe použiteľnosti Tovaru 2 roky, vzniká Objednávateľovi právo vrátiť Dodávateľovi Tovar dodaný najneskôr 3 mesiace pred koncom jeho doby použiteľnosti,
- pri dobe použiteľnosti Tovaru 1 rok, vzniká Objednávateľovi právo vrátiť Dodávateľovi Tovar dodaný najneskôr 1 mesiac pred koncom jeho doby použiteľnosti.
17. Na prieskum trhu za účelom zisťovania ceny porovnateľného tovaru na relevantnom trhu v zmysle 16.1.9 VOP je oprávnený Objednávateľ a môže ho vykonať ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:
- zaslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky poštou, faxom, alebo e-mailom,
- elektronickou aukciou,
- na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov, informácii z webových stránok,
- iným preukázateľným spôsobom.
18. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto Zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
pokračovanie 18: zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky zo vzniknutého záväzkového vzťahu na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorému musí predchádzať písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, inak je postúpenie neplatné.
20. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme aktualizovaný rozpočet (cenník) predmetu Zmluvy v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii, v ktorom uvedie minimálne tieto informácie: obchodný názov tovaru, mernú jednotku, veľkosť balenia, kód ŠÚKL, množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu vrátane DPH.
21. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme kontaktné údaje oprávnenej osoby Dodávateľa pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail).
22. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v bode 1 - 19 sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

Hollého 14, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika

12

600,00 liekovka

15 527,16

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 13:54

22.11.2017 10:00

22.11.2017 10:15

20 min.

2 min.

 298
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
20.11.2017 10:01 - Vstupná ponuka 15 527,16 Cena s DPH
20.11.2017 10:01 - Najvýhodnejšia ponuka 15 527,16 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12